ตั้ง “พิริยะ เข็มพล” เป็นทูตไทยประจำเกาหลีเหนือ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี อีกตําแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายธีรกุล นิยม โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 


ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ