โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประธานศาลฎีกา” คนใหม่

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘เมทินี ชโลธร’ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจา-แต่งตั้งปธ.ศาลฎีกา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ