ก.ยุติธรรม แจงประเด็นเลิกโทษประหาร ขอรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ศึกษาแนวทางแก้กม.

“ยุติธรรม” แจงประเด็น เลิกโทษประหาร ขอรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ตาม รธน.ศึกษา แนวทางแก้กม.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เรียกร้องให้ไทยดำเนินการยกเลิกโทษประหารชีวิตว่า เรื่องดังกล่าวนั้นนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่า บัดนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศใช้แล้ว และมาตรา 77 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างกฎหมายได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการความรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตตามข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนี้อย่างกว้างตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้ และเสนอคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

นายธวัชชัยยังกล่าวอีกว่า ในระยะแรก เน้นการศึกษาในการเพิ่มดุลพินิจแก่ศาลที่จะลงโทษอื่นได้ในฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว เช่น อาจพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ระบุโทษครอบคลุมเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแทน และในระยะต่อไปจะได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการไม่ใช้โทษนี้กับความผิดบางประเภทที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่กระทบต่อชีวิตของบุคคลอื่น ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและรับฟังเสียงรอบข้างอย่างรอบคอบในการดำเนินการต่อไปก่อน

 


ที่มา : มติชนออนไลน์