ครม.เห็นชอบร่างจริยธรรมคุมศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังจากการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. … ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเสนอ ที่มีการพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับแก้หลักการและถ้อยคำในร่างดังกล่าวที่เคยเสนอต่อครม.ก่อนหน้านี้ (10ต.ค.2560)

เนื่องจากร่างเดิมจะทำให้ตีความได้กว้างเกินไป จนอาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้กับสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบริหารพรรคการเมือง และครม.ในอนาคต โดยมีการปรับข้อความในร่างพ.ร.บ.บางประการอย่างเช่น การปฏิบัติหน้าด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง ไม่หวั่นไหวต่อกระแสสังคม ซึ่งจะนำมาใช้กับองค์กรทางการเมือง เช่น คณะรัฐมนตรี สภา ไม่ได้ จึงให้พิจารณาปรับเปลี่ยนถ้อยคำให้ถ่อมตนมากยิ่งขึ้น อาจจะใช้ถ้อยคำว่า ตามความเหมาะสม เป็นต้น


และมีการเสนอให้มีการเพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไปในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชน อย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับทราบและพิจารณาข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการต่อไป