ประยุทธ์ ตั้ง “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ คกก.ตั๋วร่วมระบบขนส่งสาธารณะ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ประยุทธ์ ตั้ง “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ “คณะกรรมกำรนโยบายระบบตั๋วร่วม” ระบบขนส่งสาธารณะ ดูแล-บูรณาการการบริหารจัดการค่าธรรมเนียม ค่าโดยสารให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ.2563

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารแยกจากกัน

ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่งไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร

สมควรกำหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการรจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม” เรียกโดยย่อว่า “คนต.” ประกอบด้วย (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศสสตร์ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม จำนวนไม่เกินสี่คน

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงาน จำนวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ !!!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ