รางวัลเกียรติจักรดาวดีเด่น 3 ป.ป้อม-ป้อก-ประยุทธ์ ‘ทักษิณ’ ก็เคยได้

เปิดทำเนียบรางวัลเกียรติยศจักรดาวดีเด่น 3 ป.ป้อม-ป็อก-ประยุทธ์ เก่งการทหาร ทักษิณ-บิ๊กบัง พาเหรดติดดาว 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัล “เกียรติยศจักรดาว” ประจำปี 2564 โดยตำแหน่งในฐานะนักการเมือง เพราะมีคุณสมบัติผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว คือ

1.เป็นศิษย์เก่าและมีชื่อในทะเบียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย

2. ประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว ตลอดจนไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสียและเสียหายในสังคม3. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ของราชการหรืองานของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

4. เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมกองทัพและประเทศ จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องยอมรับของบรรดาศิษย์เก่าและประชาชนทุกสาขาอาชีพ

5. เป็นผู้ให้การสนับสนุน โรงเรียนเตรียมทหารด้วยดีมาตลอด

สำหรับรายชื่อผู้นำกองทัพและผู้บัญชาการตำรวจที่เคยได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำเหล่าทัพ-ผู้บัญชาการรบที่มีชื่อเสียงในแวดวงทางการทหาร-ตำรวจ และทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้ง 3 ป.ประยุทธ์-ประวิตร-บิ๊กป็อก รวมถึงบิ๊กแดง-บิ๊กบัง ขณะที่บิ๊กสีกากีพาเหรดถ้วนหน้า ทั้งตู่ใหญ่-เสรีพิศุทธ์, ดร.ปุระชัย และ บิ๊กโจ๊ก-สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง

ส่วนพลเรือน 1 เดียว คือ ประวิทย์ มาลีนนท์

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 63

1.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

2.พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา

3.พลเอก นพดล โชติศิริ

4.พลเรือตรี วิทยา ลออจันทร์

5.พลเอก วิชัย แชจอหอ

6.พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี

7.พลตรี เศรษฐพล เกตุเต็ม

8.นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ

9.พันเอก คมกฤช รัตนฉายา

10.นาวาเอก เสวียง เถื่อนบุญ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 62

1.พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ

2.พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

3.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

4.พลเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

5.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

6.พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

7.พลเอก อักษรา เกิดผล

8.พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล

9.ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล

10.พลเอก ธงชัย สาระสุข

11.พลโท สุพจน์ มาลานิยม

12.นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

13.พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว

14.พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 61

1.พลโท นริศ ศรีเนตร

2.พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล

3.พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์

4.พลเอก วิลาศ อรุณศรี

5.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

6.พลเอก ชนะทัพ อินทรามระ

7.พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ

8.พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

9.พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์

10.พลเอก วัลลภ รักเสนาะ

11.พลตำรวจตรี สุรพล วิรัตน์โยสินทร์

12.พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

13.นาวาอากาศเอก ฐากูร เกิดแก้ว

14.พลตำรวจตรี กรชัย คล้ายคลึง

15.พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

16.พลตำรวจโท เขมรินทร์ พิสมัย

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 60

1.พลเอก ปราการ ชลยุทธ

2.พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

3.พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

4.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล

5.พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ

6.พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์

7.พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์

8.พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 59

1.พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์

2.พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม

3.พลเอก ธีรชัย นาควานิช

4.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

5.พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา

6.พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

7.พลเอก ทวีป เนตรนิยม

8.พลตรี วัฒนชัย คุ้มครอง

9.พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 58

1.พลเรือโท สมหมาย ปราการสมุทร

2.พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

3.พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

4.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

5.พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

6.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

7.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

8.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

9.พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

10.พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

11.พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

12.พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์

13.นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร

14.พลตำรวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง

15.นาวาโทธรรมนูญ วรรณา

16.พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 57

1.พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

2.พล.ร.ท. รศ(พ) พงศ์สรร ถวิลประวัติ

3.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

4.พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ

5.พล.ต.ท.วินัย ทองสอง

6.พล.ต.มณี จันทร์ทิพย์

7.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

8.น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร

9.พ.อ. นที ศุกลรัตน์

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 56

1.พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล พัฒนาสังคม

2.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร พัฒนาสังคม

3.พล.อ.ดุลกฤต รักษ์เผ่า พัฒนาสังคม

4.พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน การทหาร

5.พล.อ.ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

6.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

7.พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

8.พล.ท.พอพล มณีรินทร์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

9.พล.ร.อ.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

10.พล.ต.บุญชู เกิดโชค การทหาร

11.พ.อ.หลักแก้ว อัมโรสถ พัฒนาสังคม

12.พล.ต.อรรฐพร โบสุวรรณ พัฒนาสังคม

13.พล.ต.ต.ดร.ปิยะ อุทาโย บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

14.นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15.พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

16.นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชรส่อง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 55

1.พลอากาศเอก อภิสิทธิ์จุลโมกข์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

2.พลเรือเอก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นคร ทนุวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.พลเอก ฉัตรชัย ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

4.พลเอก ธนะศักดิ์ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหาร รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

5.พลโท ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

  1. พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

7.พลเรือเอก สุรศักดิ์หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

8.พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

9.พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

10.นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ธรรมวิชัย ผู้บังคับฝูงบิน 701 กองบิน 7 รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านการศึกษา)

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 54

1.พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.ร.อ.สุชาติ กลศาตร์เสนี พัฒนาสังคม

3.พล.อ.เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ การเมือง

4.พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร บริหารการศึกษา

5.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ พัฒนาสังคม

6.พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ การบริหารจัดการ

7.พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป การทหาร

8.พล.ต. นายแพทย์กฤษฎา ดวงอุไร พัฒนาสังคม

9.พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

10.พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ พัฒนาสังคม

11.พล.อ.ต.โสภณ สรรพนุเคราะห์ พัฒนาองค์กรและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 53

1.พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.ท.พิเชษฐ์ วิสัยจร การทหาร

3.พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ พัฒนาสังคม

4.พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร การเมือง

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 52

1.พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

3.พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ  บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4.พล.อ.อ.อิทธพร  ศุภวงศ์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

6.พล.อ. ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

7.พล.อ.ท.สมนึก พาลีบัตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

8.พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

9.น.ท.ประทีป อนุมณี การทหาร

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 51

1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

3.พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4.ร.ท.อภินันทน์ สุมนะเศรณี ผู้บริหารรัฐกิจ

5.พล.ร.ท.กำพล ฤทธิวาจา พัฒนาสังคม

6.พล.อ.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว พัฒนาสังคม

7.พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 50

เว้น

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 49

1.พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง พัฒนาสังคม

3.พล.อ.ไพศาล กตัญญู พัฒนาสังคม

4.พล.อ. พิศณุ อุไรเลิศ พัฒนาสังคม

5.พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การทหาร

6.พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก  การทหาร

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 48

1.พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

3.พล.ร.อ. สถิรพันธุ์ เกยานนท์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4.พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

5.พล.อ. พงษ์เทพ    เทศประทีป การทหาร

6.พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์ พัฒนาสังคมและการกีฬา

7.พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

8.พล.อ. ทสรฐ เมืองอ่ำ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

9.พล.ท.กมล แสนอิสระ บริหารการปกครองและพัฒนาสังคม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 47

1.พล.ร.อ.สามภพ อัมระปาล บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย การเมืองและการพัฒนาการกีฬา

3.พล.อ.เรืองโรจน์  มหาศรานนท์ บริหารการพัฒนา

4.พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ พัฒนาสังคม

5.พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

6.พล.ท.สุเทพ โพธิ์สุวรรณ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 46

1.พล.อ.อู้ด เบื้องบน บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

3.พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

5.พล.ต.ต.สุรสิทธิ์  สังขพงศ์ การป้องกันและปราบปรามเพื่อความผาสุกของประชาชน

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 45

1.พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน์ บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

3.พล.อ.อ.คงศักดิ์   วันทนา บริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4.พล.อ.วินัย ภัททิยกุล เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 44

1.พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์ บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

2.พล.ท.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ปฏิบัติการทางทหาร

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 43

1.พล.อ.ธวัช เกษร์อังกูร บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

2.พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป์ บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 42

เว้น

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 41

เว้น

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 40

1.พล.ต.ปรีชา สามลฤกษ์ บริหารการศึกษา

2.พล.ต.อุดมชัย องคสิงห ปฏิบัติการทางทหาร

3.พล.ต.ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ พัฒนาสังคม

4.พล.อ.มนตรี ศุภาพร            สร้างสรรค์ความมั่นคงของชาต

5.พล.ต.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  พัฒนาการทางทหาร

6.น.อ.อุดมสวัสดิ์    เอกภูมิ งานวิจัย

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 39

1.ร.ท. วิทย์ วรคุปต์ พัฒนาเศรษฐกิจ

2.พล.อ.ท.นพพร จันทวานิช พัฒนาการทางทหาร

3.พล.ต.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ สร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

4.พล.ต.ต.สุรศักดิ์  สุทธารมณ์ พัฒนาสังคม

5.พล.ต.บุญเลิศ      จันทราภาส บริหารสังคม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 38

1.พล.ต.อ.พรศักดิ์  ดุรงควิบูลย์ การบริหารการปกครอง

2.พล.ต.ท.โกวิท    วัฒนะ สร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

3.พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พัฒนาสังคม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 37

1.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

2.พล.ต. สนั่น มะเริงสิทธิ์ พัฒนาสังคม

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 36

พ.อ.วินัย สมพงษ์ – การเมือง

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 35

1.พล.ท.สุรยุทธ์ จุลานนท์ บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

2.พล.ต.เรวัต บุญทับ พัฒนาประเทศและสังคม

3.นายประวิทย์ มาลีนนท์ บริหารธุรกิจ

3.ร.ต.อ.ดร.วรเดช จันทรศร พัฒนาการศึกษา

ผู้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 34

1.พล.ท.สำเภา ชูศรี บริหารการปกครองและสร้างสรรค์ความมั่นคงของชาติ

2.ร.ต.ท.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ บริหารการศึกษา

3.พ.อ.ปรีชา วรรณรัตน์  พัฒนาสังคม

4.พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร พัฒนาเศรษฐกิจ

5.น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ