‘บิ๊กตู่’ ลอดช่อง รธน. ช็อปอาวุธเข้ากองทัพ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศมา 3 ปี เทงบฯด้านความมั่นคง จัดซื้ออาวุธทั้งให้แก่ บก เรือ อากาศ ใช้งบฯทั้งสิ้นกว่า 7.4 หมื่นล้านบาท ตั้งแต่รถถัง – เครื่องบิน ยันเรือดำน้ำและเมื่อเป็นจังหวะเดียวกับช่วงที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้ ยิ่งถูกนำมาลองของว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ในช่วงเดือนพฤษภาคม กระแสข่าวการซื้อเรือดำน้ำรุ่นหยวนคลาสจากจีน 3 ลำ มูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาท ถูก “ศรีสุวรรณ จรรยา” เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (2) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองวินิจฉัยว่าการดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำ เป็นการกระทำของหน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายหรือไม่ ซึ่งบัดนี้เรื่องยังคาอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และแล้วก็ถึงคิวการจัดซื้อเครื่องบิน สำหรับฝึกบินแบบไอพ่น T-50 TH Golden Eagle ในเฟสที่ 2 จำนวน 8 ลำ เป็นเงิน 8,800 ล้านบาท

ก็ถูกขาประจำอย่าง “ศรีสุวรรณ” เตรียมไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกคำรบ ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ แม้ว่า “พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย” โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจง “ไม่มีทางสรุปง่าย ๆ ได้เลยว่าการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติว่า หน่วยงาน

ของรัฐซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม ประกอบมาตรา 52 รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหารที่มีประสิทธิภาพ”

แต่ “ศรีสุวรรณ” ก็ยังหักล้างถ้อยแถลงของกองทัพอากาศมาเป็นข้อ ๆ 1.การจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH ดังกล่าว ไม่สอดคล้องใด ๆ กับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ “รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อป้องกันประเทศ” ไม่ได้กำหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันประเทศ”

2.มาตรา 52 ดังกล่าวเป็นการบัญญัติให้ “รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ” ไม่ใช่กำหนดให้ “รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบิน T-50TH ไว้” แต่อย่างใด

ดังนั้น การซื้ออาวุธของกองทัพ ไม่ใช่ของง่ายอีกต่อไป แม้ว่าจะหยิบรัฐธรรมนูญขึ้นมาหักล้างก็ตาม