ประชาชนพอใจ-เชื่อมั่นรัฐบาล มาก-มากที่สุด โฆษกรัฐบาลเผย

โฆษกรัฐบาลเผย ประชาชนส่วนใหญ่ ยังพึงพอใจ-เชื่อมั่นรัฐบาล ในระดับมาก-มากที่สุด

วันที่ 20 มกราคม 2564 มติชน รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา รับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 45.5 และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 47.2

นายอนุชากล่าวว่า โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2563 โดยผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ.2564 ได้แก่ ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปี 2564 ใน 5 อันดับแรก คือ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 79.4) เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง เบี้ยยังชีพคนชรา (ร้อยละ 27.1) แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น จัดหาตลาดรองรับผลผลิต แก้ปัญหาราคาพืชตกต่ำ (ร้อยละ 19.7) แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 15.1) ชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 (ร้อยละ 12.9)

นายอนุชากล่าวว่า ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับในปี 2563 ใน 5 อันดับแรก คือ ค่าครองชีพสูง เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 75.2) ปัญหาจากการทำการเกษตร เช่น ต้นทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ำ (ร้อยละ 40.4) ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 27.8) รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย / รายได้ลดลง (ร้อยละ 19.8) และหนี้สินในระบบ/นอกระบบ (ร้อยละ 15.0)


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การสำรวจดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 17 มิถุนายน 2545 ที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลให้รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น นำไปเป็นแนวทางในการติดตาม วางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ