‘บิ๊กตู่’งัดม.44 เด้งอธิบดีกรมการจัดหางาน ตั้ง‘อนุรักษ์ ทศรัตน์’เสียบแทน อ้างเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ระบุว่า โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงแรงงานและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้อ ๒ ให้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง หรือพ้นจากตําแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปช่วยราชการในตําแหน่งที่ระบุ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑ และข้อ ๒

ข้อ ๔ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ