2 ปี “ประยุทธ์” ผ่านกฎหมาย 99 ฉบับ ปฏิรูปภาษี กิโยตินรัฐราชการ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ไม่มีอำนาจพิเศษ-ผ่าทางตัน 559 คำสั่ง ไม่มีสภาตรายาง คอยปั๊มกฎหมายสำคัญกว่า 500 ฉบับ

2 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 สถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ทำคลอดกฎหมายแล้ว 99 ฉบับ ทั้งกฎหมายการเงิน-เงินกู้ กิโยตินกฎหมายรัฐราชการที่ไม่จำเป็น-ลดอุปสรรคการลงทุน และกฎหมายปฏิรูปภาษี

บัญชีที่ 1 ร่าง พ.ร.บ.ที่ ครม.มีมติอนุมัติหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 24 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทจำกัดดำเนินการได้ในประเด็นหุ้นกู้แปลงสภาพ การทยอยให้หุ้น (vesting) สิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (ESOP) และหุ้นบุริมสิทธิ

ร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่…) พ.ศ. …

บัญชีที่ 2 ร่าง พ.ร.บ.ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และอยู่ระหว่างกระทรวงยืนยัน จำนวน 16 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง (ฉบับที่…) พ.ศ. …

บัญชีที่ 3 ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 16 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … (ให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต) ร่าง พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …

Advertisement

บัญชีที่ 4 ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จำนวน 20 ฉบับ แบ่งออกเป็น ร่าง พ.ร.บ.ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา) จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย ชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณา จำนวน 2 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. … คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 4 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …

ร่าง พ.ร.บ. จำนวน 14 ฉบับ ประกอบด้วย ชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย ยังไม่ได้รับหลักการในวาระที่หนึ่ง จำนวน 3 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิ (ฉบับที่…) พ.ศ. … (การกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษสอดคล้องกับประมวลแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบรวมบริษัทจำกัดเข้าด้วยกัน)

ชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณา จำนวน 10 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.หอการค้า (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …

บัญชีที่ 5 ร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว จำนวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น ร่าง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างนำขึ้นทูลเกล้าฯ จำนวน 3 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564

Advertisement

ร่าง พ.ร.บ.ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 20 ฉบับ อาทิ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ e-Service)