ด่วนที่สุด ปลัดสำนักนายก แจ้งข้าราชการทำเนียบ work from home

ทำเนียบ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายก ลงนามหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการ สปน. Work from Home ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติงานภายในที่พักและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยส่งถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปน. ทุกคน ตามที่ ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มีการขอให้ทุกหน่วยปฎิบัติงานภายในที่พักช่วงที่ผ่านมา นั้น

ในการนี้ ศบค.ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดอยู่อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปน. ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) ต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 (จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) โดยให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ตรวจสอบ และสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในที่พักอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กจท. ทราบทุกวัน เพื่อประมวลผลรายงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ปนร.) ทราบตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติมา

2. งานบริการประชาชนและการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามกฎหมาย ขอให้พิจารณาดำเนินการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) หรือพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสม

3. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และการขึ้นทะเบียนองค์กรของผู้บริโภค ขอให้ดำเนินการผ่านช่องทางทั้งโทรสายด่วน 1111 การส่งทางไปรษณีย์ เวปไซต์และระบบออนไลน์ที่กำหนดไว้

4. ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และข่าวสารที่เกี่ยวข้องจาก ศบค. ทุกวัน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับคนในครอบครัวและญาติมิตร อย่างต่อเนื่อง

5. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 และตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563

6. ขอให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่มีอาการน่าสงสัย ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย

7. ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ลงนามโดย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564

สื่อทำข่าวสังกัดละ 1 คน งดรุมสัมภาษณ์นายก-รมต.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังได้แจ้งต่อผู้สื่อข่าวที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาลด้วยว่า ศบค.ได้มีประกาศแนวปฏิบัติของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 นี้

สำนักโฆษกจึงต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาล โดยนำแนวทางของ ศบค เป็นหลัก ดังนี้ 1. มาตรการ Work from home อย่างเข้มข้น จนถึง 30 เมษายน เพื่อลดการใกล้ชิด สัมผัส จึงขอให้สื่อจำกัดการเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนี้

1.1 สื่อทีวี อนุญาต 1 ทีม

1.2 สื่ออื่น ๆ สังกัดละ 1 คน

โดยขอให้แต่ละสังกัดส่งรายชื่อสื่อที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ล่วงหน้า โดยเริ่มวันศุกร์ที่ 16 เมษายนนี้

2. เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ตรวจอุณหภูมิซึ่งจัดไว้ที่ตึกบัญชาการ และรับสติกเกอร์รายวันจากสำนักโฆษก เว้นระยะห่างทุกกรณี และหมั่นล้างมือ ทำความสะอาด

3.งดรุมสัมภาษณ์ทุกกรณี ให้สื่ออยู่ในที่ตั้ง จุดที่พักของตนเอง หากมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จะแจ้งและอำนวยความสะดวกให้

4.ในกรณีสั่งของหรืออาหารมาจากภายนอก ไม่ให้เข้ามาส่งภายในตึกหรือพื้นที่ด้านในของทำเนียบฯ โดยให้ มีการจัดสถานที่นำส่งของหรืออาหารบริเวณใกล้ประตูทางเข้า และ ผู้สั่งต้องออกไปรับสิ่งของหรืออาหารนั้นเข้ามา

5.ผู้ที่เคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งต้นสังกัด และงดเข้ามาปฏิบัติงานในทำเนียบอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้การขอความร่วมมือข้างต้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกันค่ะ หากมีข้อติดขัด หรือปัญหา ขอให้แจ้งสำนักโฆษกได้ตลอดเวลา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ