12 อำนาจนายกฯ ยึดจาก “ครม.35 คน”

การโอนอำนาจชั่วคราว ตามกฎหมายของรัฐมนตรี จำนวน 31 ฉบับมาอยู่ในมือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ด้วยข้อกล่าวอ้าง “เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ประหนึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จเป็น “ยาวิเศษ”

เป็นการโอนอำนาจ-หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต-อนุมัติ-สั่งการ-บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน-แก้ไข-ปราบปราม-ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือฟื้นฟู-ช่วยเหลือประชาชน

คำถาม คือ รัฐมนตรีที่มีอำนาจ-รักษาการอำนาจตามกฎหมาย 31 ฉบับ ผิดพลาด-บกพร่องในการใช้อำนาจอย่างไร

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีอำนาจสั่งการ-มอบหมายงาน เพื่อป้องกัน-ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด จึงตกเป็นจำเลย-ถูกยึดอำนาจมากที่สุด

สำหรับกฎหมาย 12 ฉบับ จาก 31 ฉบับ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ยึดไป “อนุทิน” ต้องเสีย (อำนาจ) ไป (ชั่วคราว) ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 3.พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

4.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 5.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 6.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

7.พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 8.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 9.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 10.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 11.พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และ 12.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522


ขณะที่กฎหมายฉบับที่คงเหลือ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (5) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

31 ฉบับถูกรวบอำนาจไว้ในมือ “พล.อ.ประยุทธ์” เพียงผู้เดียว แต่ความรับผิดชอบ หากผิดพลาดย่อมโดนเหมาทั้งเข่ง “อนุทิน” หนึ่งในนั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ