เชิดชูเกียรติ! ครม.ไฟเขียว ดีเดย์ บริจาคเบี้ยคนชรา 1 ธ.ค.

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางกานดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สามารถแสดงเจตจำนงบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เมืองพัทยา ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติและสามารถนำเงินบริจาคไปหักภาษีบุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถยกเลิกบริจาคได้

ปัจจุบันมีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 ล้านคน แต่ผลการศึกษาพบว่า มีผู้สูงอายุที่สูงกว่าเกณฑ์ความยากจนประมาณ 6 ล้านคน และผู้สูงอายุที่อยู่ต่ำว่าเกณฑ์ความยากจน หรือ รายได้ทั้งหมดหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 2 ล้านคน ดังนั้นหากมีผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ความยากจนทั้งหมด จะสามารถนำเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้ประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี