ครม.ไฟเขียวเกณฑ์สรรหาบอร์ดรัฐวิสาหกิจใหม่ ประเดิม 20 แห่ง ก.ค.นี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.ให้นำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2.ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น3.ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งแห่งใด เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น

4.ไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม 5.ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเป็นกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ

6.ให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจ (Regulator) นั้น จำนวน 1 คน เพื่อป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

7.ในกรณีจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทน ต้องที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีเวลาและเหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้น 8.กรณีกำหนดให้มีผู้แทนเป็นกรรมการให้หน่วยงานนั้น ต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้นเท่านั้น 9.กรณีที่ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการประจำไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากเกษียณอายุหรือพ้นจากข้าราชการประจำ ให้แต่งตั้งคนใหม่แทน ยกเว้นเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ

ทั้งนี้ กรอบแนวทางดังกล่าวให้เริ่มบังคับใช้กับกรรมการที่จะครบวาระในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน 20แห่ง จากทั้งหมด 56 แห่ง อย่างไรก็ตามสำหรับกรรมการที่ยังไม่ครบวาระให้สามารถเป็นกรรมการต่อไปได้ แม้ว่าคุณสมบัติจะไม่เข้าตามกรอบแนวทางดังกล่าวก็ตาม ซึ่งคาดว่าราวต้นปี 61 จะมีกรรมการอยู่ครบวาระทุกแห่ง