จับตาวาระ ประชุม ครม. วันนี้ มาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ 14 วัน

จับตาวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ พิจารณาโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หลังล็อกดาวน์ 14 วัน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference จากบ้านพัก เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน หลังเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจากงานภูเก็ต sandbox

สำหรับวาระการประชุม ที่ประชุมจะมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี มีดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 13 เรื่อง

เรื่องเพื่อทราบ (รวมทั้งหมด) จำนวน 13 เรื่อง (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) ดังนี้ 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. …. (สลค.)
 2. สหภาพยุโรปเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (นายเดวิด เดลี) (กต.)
 3. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา (อก.)
 4. รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน) (รง., กสม.)
 5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. (กษ.)
 6. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองเสาธง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. (กษ.)
 7. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จำนวน 3 ฉบับ (กษ.)
 8. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 61 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. …. (กค.)
 9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มท.)
 10. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. (สคก.)
 11. ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2564 (กบส.)
 12. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา (พม.,สว.)
 13. ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. (สทนช.)

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง

 1. ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 8 (กห.)
 2. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2563 (ทส.)
 3. แจ้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.4/2564 ระหว่าง นายธำรง ดั้งขุนทด ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผู้ถูกฟ้องคดี (คณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) เรื่อง คดีที่มีกฎหมายกำหนด ให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุด (อส.)
 4. รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการ ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กค.)
 5. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสถาบันการบินพลเรือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2563 (คค.)

เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 9 เรื่อง

 1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กค.)
 2. ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (กษ.)
 3. การร่วมทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พน.)
 4. โครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 5 (ปี 2566-2571) (กษ.)
 5. ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. …. (อว.)
 6. กรอบเจรจาของไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง (พณ.)
 7. ขอความเห็นชอบแผนธุรกิจและการจัดตั้งบริษัท MEA Smart Energy Solutions จำกัด ของการไฟฟ้านครหลวง (มท.)
 8. องค์ประกอบและท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 (ทส.)
 9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว พ.ศ. …. (คค.)

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล จำนวน 3 เรื่อง

 1. ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สธ.)
 2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 7 (กห.)
 3. รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564) (สลค.)

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล (จร) จำนวน 1 เรื่อง

 1. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2119 (รง.)

เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

 1. สถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (สลค.)

จับตาวาระเยียวยารอบใหม่

วานนี้ (12 ก.ค.) นายกรัฐมนตรีได้เรียกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่เดียวกับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ร้านอาหาร ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้คาดว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงาน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกประกันสังคม จะใช้ลักษณะการเยียวยาเช่นเดียวกับกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาในมาตรการกลุ่มอาชีพก่อนหน้านี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลและสภาพัฒน์ ในฐานะกรรมการ ศบศ. และทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว ปิดกิจการหลายประเภท 10 จังหวัดที่มีการระบาดสูง ภายใต้หลักการ ให้ประชาชนหยุดการเดินทางและมีมาตรการเยียวยาควบคู่ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมด เตรียมออกมาตรการมาเยียวยาประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับหลังการประกาศมีผลบังคับใช้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หลังจากได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ก.ค. ได้เตรียมเอกสารและข้อมูลโครงการนำเสนอ คาดว่ามาตรการที่ออกมาบางส่วนจะเป็นรูปแบบเดิม แต่บางส่วนจะเป็นการพัฒนานโยบาย เช่น พิจารณาการเพิ่มเงินในโครงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโครงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย

ส่วนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 คลังแจกเงินเพิ่ม 3,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด ยังไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือดีลิเวอรี่ได้ ขณะนี้คลังเตรียมประชุมร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ เพื่อเปิดทางให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพื่อลดค่าครองชีพแก่ประชาชนอีกทางด้วย

ขณะที่ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวานนี้ (12 ก.ค.) นั้น ได้รับแจ้งจากนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก​นายกรัฐมนตรี ว่า จะนำเข้าคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ (13 ก.ค.) แล้วจะแถลงให้ทราบ ภายหลังที่ประชุม ครม.พิจารณา

ทั้งนี้ จากเอกสารรายงานการประชุม เรื่องมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 4 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว

ได้แก่ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล) นายจ้างรายละ 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จำนวน 41,940 ราย ลูกจ้างคนละ 2,000 บาท จำนวน 663,916 ราย วงเงิน 2,519 ล้านบาท

งบเงินกู้คงเหลือ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

 • แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีกรอบวงเงินคงเหลือ
 • แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงินคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบาท
 • แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ