ประยุทธ์ปลุกใจ สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน – พ้นกับดักความยากจน

ประยุทธ์ชมความก้าวหน้าสถานีดาวเทียม-ศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ GISTDA ฝาก ส.ส.โครงการมา รัฐบาลพร้อมอนุมัติงบประมาณให้ ปลุกใจร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ปลื้มอยู่เมืองไทยอะไรก็ฟรีหมด ค่าน้ำ-ค่าไฟ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ตรวจติดตามความก้าวหน้า สถานีดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of Digital : EECd) เพื่อติดตามการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนี้ 1. ความคืบหน้าโครงการ THEOS-2 และการพัฒนาดาวเทียมระดับ Industrial grade โดยวิศวกรไทย ณ ศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมแห่งชาติ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) จากเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit : LEO satellite network) และ 3. การนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ

นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานและขอให้พัฒนาต่อไปอย่าหยุดการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล นำพาประเทศเดินหน้าพัฒนาสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ ต้องร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน ในส่วนของรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


สำหรับโครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP) เป็นสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ GISTDA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ EECd ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ภายในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางด้านอวกาศ

ภาพรวมของโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดงาน วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SMEs และระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบนวัตกรรม เพื่อให้รองรับการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ


ปัจจุบันอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ มีการดำเนินโครงการลงทุนสถานีดาวเทียมจากต่างประเทศ โดยเริ่มมีการลงทุนในด้านธุรกิจอวกาศของบริษัทต่างประเทศบนพื้นที่ SKP แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อนโยบายและศักยภาพด้านอวกาศของไทยในพื้นที่ EEC เพื่อหวังจะให้พื้นที่ EEC เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับอวกาศ พร้อมทั้งสร้างให้เป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค และยังช่วยผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chains ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม นายกฯเร่งพลิกโฉมประเทศไทย เร่งพัฒนาคนให้ทันการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีดิจิทัล AI  

พล.อ.ประยุทธ์ภายหลังรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่ม รมว.แรงงาน และ ส.ส.ชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.แรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการอีอีซี ว่า ตนเป็นห่วงชาวนา เพราะทำนาใช้หนี้ตลอด ต้องสร้างกระบวนการคิดให้กับเกษตรกร 20 กว่าล้านคน ในวันหน้าเราจะเจอปัญหาต่างประเทศจะไม่รับซื้อข้าว หรือสินค้าเกษตรที่บุกรุกพื้นที่ป่า ฝาก ส.ส.ให้รับทราบไว้ด้วย

ดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะปลูกพืชโดยผ่านมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ให้ได้ และเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป รัฐบาลโดยกระทรวง อว.ส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาการพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร เพื่อเพิ่มรายได้และพ้นจากความยากจน ซึ่งดูเหมือนยาก แต่ถ้าทุกคนช่วยกันจะไปได้ ฝาก ส.ส.ให้ช่วยกันทำ ทุกคนห่วงพื้นที่ทั้งนั้น ซึ่งตนกำลังหางบประมาณเพื่อให้กับท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเอง

ขณะที่การบริหารจัดการน้ำ ต้องระบายไปยังแหล่งเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งรัฐบาลการแก้ปัญหาน้ำบนดินและน้ำใต้ดินได้ดีและลดความเสียหายได้มากพอสมควร ทั้งนี้ ฝาก ส.ส.ไว้ด้วย แผนงานใดที่ขอมา หากรัฐบาลทำได้ก็พร้อมจะดูแลให้ เช่น งบประมาณประจำปี งบงานฟังก์ชั่น งบยุทธศาสตร์ งบบูรณาการ และงบฯกลาง เราต้องดูแลประชาชน ดูแลเกษตร และเดินหน้าอนาคต สำคัญที่สุด คือ ประเทศไทยต้องมี หนึ่ง Big data สอง คลาวด์ มีทั้งเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ เปิดเผยหมดไม่ได้ ปกปิดเพื่อรักษาข้อมูลไว้    

“ขอบคุณ อว. ขอบคุณจิสด้า ขอบคุณ ส.ส. ขอบคุณทุกคน ถ้าเราไม่ร่วมมือวันนี้ ไปไม่ได้ มันจะติดอยู่เหมือนเดิม เรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์วันข้างหน้าของพวกเรา เราต้องภูมิใจที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ดีที่สุดในโลกแล้ว ไปอยู่ที่ไหนไปดูสิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ามิเตอร์ ค่าบิล ค่าภาษี เมืองไทยอะไรก็ฟรีหมด ฟรีมากกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน รัฐถึงจะช่วยได้ ตามมาตรการของรัฐ เข้าใจมั๊ยจ๊ะ ท่าน ส.ส.จ๊ะ เหมือนมาปฐมนิเทศน์ ส.ส.เลย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ