เปิดแฟ้มครม.ประยุทธ์ ! สุพัฒนพงษ์ ชง สัมปทานปิโตรเลียมบนบก

จับตา ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมครม. เต็มคณะ ไฟเขียว EEC จัดตั้ง-เปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม ท่องเที่ยวฯ ขออนุมัติจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจําปี 65-69 พลังงานชงสัมปทานปิโตรเลียมสําหรับแปลงสํารวจบนบกหมายเลข L1/64 คลัง ดัน ธกส. ร่วมลงทุน VC กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 39/2564 เต็มคณะ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธานมีวาระเรื่องเพื่อทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องเพื่อพิจารณา (จร) และเรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ อาทิ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม ร่างกฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ

รายงานผลการดําเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมทําร้ายร่างกายและยึดทรัพย์สินโดยไม่บันทึกลงในบัญชีของกลาง
การสิ้นสุดหน้าที่ของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําเมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร และการปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําเมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

การร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ การขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตการดําเนินงานรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (Terms of Reference of ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards : TOR of AOSWADA)

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักชําระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559-2561 และปี 2562-2564 และขอขยายระยะเวลาชําระคืนหนี้เงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559-2561

ข้อเสนอหลักการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปคครั้งที่ 27

ขออนุมัติการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจําปีพ.ศ.2565-2569 เป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ การให้สัมปทานปิโตรเลียมสําหรับแปลงสํารวจบนบกหมายเลข L1/64

การพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/จร อาทิ ท่าทีไทยและร่างปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 1

ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)

เรื่อวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ประกาศและข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวม 2 ฉบับ

คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวม 2 ฉบับ

รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ