โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 1,287 ราย ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

พระบรมราชโองการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,287 ราย มีผล 1 เม.ย. 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 1,287 ราย ดังนี้

1. นายวันชัย หิตะวัฒนกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค 8 ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค 7

2. นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูง ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค 5

3. ว่าที่ร้อยโท ประเวช รุ่งเจริญทอง อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงานคดีอาญา ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค 2

4. นายเธียรไท วานิชชยุตพงศ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการ ชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูงภาค 4

5. นายชนภัทร วินยวัฒน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน อัยการสูงสุด ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานที่ปรึกษา กฎหมาย

6. นางเด่นเดือน กลั่นสอน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน วิชาการ ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานอัยการสูงสุด

7. นายพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูงภาค 4

Advertisement

8. นางอรวรรณ ไทยวานิช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีปราบปรามการทุจริตภาค 1 ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงานคดีศาลสูงภาค 1

9. นายพลทัต สุราฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีแรงงานภาค 6 ดํารงตําแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สํานักงาน คดีศาลสูงภาค 5

10. นางวีณา อินทับ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีศาลสูงภาค 6 ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานอัยการภาค 1

อ่านประกาศฉบับเต็ม