สนช.เห็นชอบ กม.ตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลคือ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยศาลหลบหนี ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้าส่งผลกระทบต่อนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเพื่อป้องกันการหลบหนี และเมื่อเกิดการหลบหนีก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามจำกุม ผู้ต้องหาหรือจำเลยเหล่านั้นมาดำเนินคดี เพื่อให้การพิจาณาพิพากษาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ได้มีการเพิ่มคำจำกัดความคำว่า “ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว” ให้ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษา ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ปล่อยตัวชั่วคราว โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวได้หลบหนี และยังได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ต้องหาในกรณีที่ ผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูและเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปศาลหรือเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ให้ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายค่ายานพาหนะแก่ผู้นั้นตามความจำเป็น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม

นอกจากนี้ หากผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีและได้มีการจำกุมส่งศาลแล้ว ให้ผู้แจ้งความนำจับมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลำดับรายมาตราจนครบ 10 มาตรา ซึ่งไม่มีสมาชิกอภิปราย และที่ประชุมได้ลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. … ด้วยคะแนน 209 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ