โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่

แต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่
ภาพจากเฟซบุ๊ก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเลขาธิการวุฒิสภาคนใหม่ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มติชน รายงานว่า ได้มีประกาศวุฒิสภาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

นางสาวนภาภรณ์ เริ่มรับราชการเมื่อปี 2529 ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 สังกัดกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา จนกระทั่งเมื่อมีการแยกส่วนราชการสังกัดรัฐสภาออกเป็น 2 สำนักงาน คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5 สังกัดกองการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ก่อนเติบโตในหน้าที่ราชการ โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (ระดับ 10) และมีตำแหน่งสุดท้ายก่อนหน้านี้เป็นรองเลขาธิการวุฒิสภา (นักบริหารระดับสูง) โดยมีผลงานสำคัญในการเป็นผู้ขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รางวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และรางวัลบวร จากกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับการดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งถือเป็นคนที่ 8 นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยนางสาวนภาภรณ์มีกำหนดจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่ปี 2535-ปัจจุบัน มีลำดับดังนี้
1. นายพินิต อารยะศิริ
2. นายจำนงค์ สวมประคำ
3. นายมนตรี รูปสุวรรณ
4. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
5. นางนรรัตน์ พิมเสน
6. นางวรารัตน์ อติแพทย์
7. นายนัฑ ผาสุข
8. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ