ศาล รธน.ออกประกาศรักษาความสงบ รับมือตัดสินคดีล้มล้างการปกครอง

คดีล้มการปกครอง
วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคําวินิจฉัย เรื่อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 กรณีนายอานนท์ นำภา นายภานุพงศ์ จาดนอก และนางสาว ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนวงศ์ ปราศรัยชุมนุม 10 ส.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาลรัฐธรรมนูญ หวั่นมีกลุ่มป่วน วันตัดสินคดีแกนนำราษฎร “ไมค์-อานนท์-รุ้ง” ปราศรัยล้มล้างการปกครอง ออกประกาศรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญในกรณีที่นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นั้น

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทําการศาล คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศาลมีคําสั่ง ดังนี้

1.กําหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง (นายอานนท์ นำภา นายภานุพงศ์ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนวงศ์ แกนนำคณะราษฎร) ผู้รับมอบอํานาจหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้ที่ศาลอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น อยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคําวินิจฉัยของศาลในวันดังกล่าว และให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคําวินิจฉัยของศาล เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน

2.ออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญกําหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงเวลา 25.59 นาฬิกา

แผนที่
อาณาบริเวณที่กำหนดให้รักษาความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังออกประกาศเรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยระบุเหตุผลการออกประกาศว่า ด้วยศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคําวินิจฉัย เรื่อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ประกอบกับหน่วยงานทางความมั่นคง ได้แจ้งต่อสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกําหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในที่ทําการศาล พ.ศ. 2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ ที่กําหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย”

ข้อ 2 กําหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ดังนี้

(1) ที่ทําการศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กําหนดให้เป็น อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

(2) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กําหนดให้เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย (รายละเอียดตามแผนที่ แนบท้ายประกาศศาลรัฐธรรมนูญ)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึงเวลา 25.59 นาฬิกา


ข้อ 4 ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ