จับตา ศบค. เคาะ คู่มือจัดงานปีใหม่ ผ่อนคลายมาตรการ-แผนฉีดวัคซีน ปี 65

ประยุทธ์ จุรินทร์ อนุทิน

ประยุทธ์ ถก ศบค.ชุดใหญ่ 13 ธ.ค. เคาะ คู่มือจัดงานปีใหม่ ปรับโซนสี-ผ่อนคลายมาตรการ ไฟเขียว แผนฉีดวัคซีนปี 65

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศบค.ครั้งที่ 20/2564 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศบค.ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ โดยศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

3.2 รายงานผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบค.ส่วนหน้า)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนการให้บริการวัคซีน ปี 2565 โดย ศปก.สธ.

4.2 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ โดย ศปก.สธ. และศปก.ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

4.3 การปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดย ศปก.สธ.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (นำเสนอโดยเอกสาร)

5.1 ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 15)

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 39)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ 22/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

5.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยศปก.ด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง


5.3 รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ