สอบท้องถิ่น 2564 เปิดขั้นตอน-เอกสารที่ต้องใช้ เช็กที่นี่

ข้าราชการ
FILE PHOTO : กรมการปกครอง (ภาพประกอบข่าวเท่านั้น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรายละเอียด-เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบต้องนำไปยื่นวันสอบ เช็กที่นี่

วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยสรุป ดังนี้

 • ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตามเกณฑ์ (ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จำแนกตามภาค/เขตและตำแหน่ง) เข้าสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 – 28 ม.ค. 2565
 • สถานที่สอบจะมี 10 กลุ่มภาค/เขต ตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้
 • ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานแสดงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการสอบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ผลเป็นลบไปแสดงในการเข้าสอบด้วย

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าสอบต้องนำไปยื่นในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่สมัครสอบ
 2. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่สมัครสอบ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับตำแหน่งที่ต้องมีใบอนุญาต) ที่ยังไม่หมดอายุ
 7. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามประกาศกำหนด
 8. เอกสารทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย) เป็นต้น
รายละเอียดตามเอกสารที่โพสต์มาพร้อมนี้ โดยขอให้ผู้ที่เข้าสอบได้ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือ http://www.dla.go.th