“บิ๊กอู๋” มอบการบ้านข้าราชการ เร่งขับเคลื่อนแผน ขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผล

“บิ๊กแรงงาน” กำชับ! ขรก.ทุกหน่วยงาน เร่งขับเคลื่อนแผนการทำงาน ย้ำ! ภายใน ๓ เดือน งานต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ให้เป็น Big Data เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับรัฐบาลได้ ลั่น พบข้าราชการทุจริต ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปร่วมรับผิดชอบด้วย

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ ๒ และ ๓/๒๕๖๐ ว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบาย ๑๑ + ๔ + ๖ โดยกำหนดเป้าหมายชัดเจน ทำงานเป็นทีม ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน โครงการสำคัญต่างๆ ต้องมีเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การตั้งศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ ภายใน ๓ เดือน ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้กำชับกรณีพบข้าราชการทุจริต ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับ Big Data เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติให้มีข้อมูลทันเหตุการณ์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการทำเนียบรัฐบาลได้ นอกจากนี้ รมว.แรงงาน ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชน โดยให้ปรับปรุงจุดบริการประชาชนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

“การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ประจำวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภายนอก เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา สร้างพลังในการทำงาน มีข้อมูลสำคัญด้านแรงงานอย่างครบถ้วน เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีทิศทางบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด