ราชกิจจาฯประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. 50 เขต

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. เรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยประกาศดังกล่าว ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขต เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนดังต่อไปนี้ (ภาพด้านล่าง)

อ่านประกาศฉบับเต็ม