เช็กมติ ครม. แต่งตั้งทั้งหมดได้ที่นี่

เช็กมติครม.แต่งตั้งโยกย้ายทุกตำแหน่ง ได้ที่นี่

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสมพร อารยชาติสกุล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป

2.การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการแต่งตั้งโฆษก ศธ. [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ] เนื่องจากนางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษก ศธ.

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ตลอดจนผลการดำเนินงานของ ศธ. เป็นไปอย่างคล่องตัว จึงได้แต่งตั้งนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. เป็นโฆษก ศธ. ซึ่ง ศธ. ได้มีคำสั่งที่ สร 149/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก ศธ. ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ด้วยแล้ว

3.การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร แทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายพิศุทธิ์ สุขุม เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกร แทน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาวิศวกรให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

4.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายเริงชัย คงทอง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

5.การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 คน ดังนี้

1.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย

2.นายพีรพน พิสณุพงศ์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

3.นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา

4.นายธวัชชัย ไทยเขียว ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว

5.นายยศพร ปัญจมะวัต ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต

6.นางกรกนก ศิริวงษ์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ

7.นางสุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

8.นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน

9.นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงวัฒนธรรม (สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย


6.การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป