กกต. รับรอง “สจ.เส็ง” ประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.ราชบุรี เขต 3 อย่างเป็นทางการ

กกต. รับรอง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง รับรอง “สจ.เส็ง ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์” ประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.ราชบุรี เขต 3 อย่างเป็นทางการ แทนที่ปารีณา 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุม กกต.เห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

จึงออกประกาศ กกต.เรื่องผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของ กกต. ที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ทั้งนี้ นายชัยทิพย์ สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง ส.ส. นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่สำนักงาน กกต.