“ศรีสุวรรณ” จี้ ป.ป.ช.เอาผิด “ผู้ว่าฯกทม.” ตั้งหลักสูตรมหานคร ส่อเอื้อประโยชน์

“ศรีสุวรรณ” อ้างพบผู้บริหาร กทม.เอื้อประโยชน์ จี้ ป.ป.ช.เอาผิด “อัศวิน” รีบตั้งสอบ พร้อมส่งถอดถอน

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 24 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้าข่ายทุจริตแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยกล่าวหาทั้งหมด 16 ราย ได้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางวาสนา ขวัญเมือง ภริยาผู้ว่า กทม. นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อัยการอาวุโส นายขจรวุฒิ นำศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กทม. พล.ต.นพ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร.ท.วารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากทม. นายวิชัย ทิตตภักดี กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐคองโกประจำประเทศไทย นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุรินทร์ จิรวิศิษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายอนุชาติ คงมาลัย อัยการอาวุโสสำนักงานอัยการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากทม. นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า เนื่องด้วย กทม.ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง หรือ หลักสูตรมหานคร เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะมาเข้ารับการฝึกอบรม คือข้าราชการระดับอำนวยการสูงขึ้นไป นักวิชาระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือองค์กรอิสระ ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน เป็นต้น โดยมีอายุระหว่าง 35 ถึง 58 ปี แต่ปรากฎรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมไม่ตรงกับคุณสมบัติ เช่น อายุเกิน 58 ปี และอื่นๆ

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอาจถือว่าเอื้อประโยชน์ เข้าข่ายความผิดระเบียบ กทม.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง กทม. จึงขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริง และสรุปสำนวนเสนอผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อลงโทษทางวินัย หรือทำความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และส่งความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำการถอดถอน พล.ต.อ.อัศวิน และนายอนันต์ ออกจากตำแหน่ง

 

ที่มา : มติชนออนไลน์