โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 10 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ

จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. ว่าที่พันตรี ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พันตรี
2. ว่าที่พันตรีหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
3. ว่าที่ร้อยเอก สํารวล ยงเพชร เป็น ร้อยเอก ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
4. ว่าที่ร้อยโท สุชาติ สิงห์ทอง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
5. ว่าที่ร้อยตรี ภัทระ รัตนะดี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ

จํานวน 5 ราย ดังนี้

1. ว่าที่พันตรี ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
2. ว่าที่พันตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560
3. ว่าที่ร้อยเอกหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็น ร้อยเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
4. ว่าที่ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ เป็น ร้อยโทหญิง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560
5. ว่าที่ร้อยตรี วริศ บรรณาลัย เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559

 

ที่มา มติชนออนไลน์