ครั้งแรกของโลก! RISC เปิดคอร์ส ‘Well-Being Design & Engineering’ มุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทุกชีวิตบนโลกย่อมมีหลายมิติที่ต้องคำนึงถึง ยิ่งหลายปีมานี้ วิกฤตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ำแย่ลง สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมทั้งสิ้น

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) จึงต้องการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น

เป็นที่มาของหลักสูตรแรกของโลกกับ ‘Well-Being Design & Engineering Program’ หรือ หลักสูตรการออกแบบและวิศวกรรมด้านความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างกลุ่มผู้ขับเคลื่อนที่เรียกว่า ‘New Army of Well-Being’ หรือ ‘นักสร้างความอยู่ดีมีสุข’ ให้เติบโต และมาร่วมสร้างสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นในสังคมไทย

หลักสูตร Well-Being Engineering Program มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

หลักสูตร Well-Being  Design & Engineering Program เป็นการใช้องค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยและประสบการณ์ทำงานในการประยุกต์ความรู้ส่งเสริมให้เกิดการอยู่ดีมีสุข โดยนำมาผนวกกับองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ เพื่อให้เกิดการออกแบบอาคารเชิงวิทยาศาสตร์ ผสานกับวิศวกรรมงานระบบเชิงประยุกต์ ด้วยกระบวนการวางแผนและจัดการภาพรวม เพื่อทำให้อาคารหรือโครงการนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เล่าถึงที่มาของหลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษามีเรื่องการออกแบบและวิศวกรรมศาสตร์ให้ศึกษากันอย่างหลากหลาย ทั้งสร้างรถยนต์ เครื่องบิน ตึกรามบ้านช่อง ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข หรือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ไม่เคยมีการเรียนการสอนที่สร้างสุขภาวะที่ดีเลย

“หากพูดถึงสุขภาวะที่ดี ทุกคนจะนึกถึงการดูแลสุขภาพทางใจ อย่างการเข้าวัดเข้าวา หรือการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ แต่การสร้างอาคารก็เปรียบเสมือนการสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะเป้าหมายของการสร้างคือเพื่อให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข 

“การทำให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ไม่ได้ดูเพียงความสว่างของหลอดไฟ ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรือน้ำประปาต้องไหลมากน้อยแค่ไหน แต่ต้องศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ช่วยให้คนที่เข้ามาอยู่แล้วมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้นด้วย ซึ่งหลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program จะเข้ามาตอบโจทย์และแก้ปัญหาทุกอย่างได้ครบถ้วนสมบูรณ์” 

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ-สร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง

“Well-Being Design &  Engineering Program ถือเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นโปรแกรมแรกของโลก ที่ผนวกเอาหลากหลายศาสตร์เข้ามารวมกัน เพื่อมุ่งสร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุข” รศ.ดร.สิงห์ ย้ำ พร้อมบอกต่อว่า

ตลอดหลักสูตรจะมีการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘การสร้างความอยู่ดีมีสุข’ ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการจริง และมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะมาร่วมจัดคอร์สอบรมให้ผู้สนใจ แต่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด และร่วมสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองที่อยู่ดีมีสุข ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมด้านความเป็นอยู่ที่ดี จะจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่ 9 จะเป็นการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง มีรายละเอียดการเรียนการสอน ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 เป็นการปูพื้นฐาน introduction : What is Well-Being? สอนโดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เป็นการสอนถึงนิยามคำว่า Well-Being และความสำคัญของหลักสูตร Well-Being Deisgn & Engineering 

ต่อมา ในสัปดาห์ที่ 2 จนถึงสัปดาห์ที่ 7 เริ่มศึกษาเชิงลึกเรื่อง How to be “Well: 3 key dimensions for Well-Being โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านความยั่งยืนทางด้านจิตใจ (Mental / Emotional Well-Being) การเรียนรู้การทำงานของสมองด้วยวิธีการทางประสาทวิทยาผ่านสัญญาณสมอง ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดและเข้าใจของสมอง และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดอายุขัย รวมทั้งการเรียนรู้ พฤติกรรมและจิตวิทยา การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ผลกระทบต่อการรับรู้จากสิ่งเร้าต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นำมาประยุกต์ในการออกแบบ ทั้งพื้นที่ แสง สี เสียง ฯลฯ ที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ เพื่อนำไปสู่การออกแบบที่ตอบสนองคนในทุกเจเนอเรชั่น 

ด้านความยั่งยืนทางด้านร่างกาย (Physical Well-Being)  การเรียนรู้สุขภาวะทางกายภาพที่ดี และปัจจัยที่ส่งผลมาจากสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น อากาศ แสง เสียง ธรรมชาติรอบตัวที่เราเห็น ได้ยิน หรือสัมผัส การเรียนรู้วิธีการตรวจสอบและเกณฑ์มาตรฐานของการเลือกวัสดุก่อสร้างเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้

ด้านความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Well-Being) การเรียนรู้การพัฒนาโครงการโดยลดการสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด และได้เรียนรู้ Biodiversity Standard สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลก รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโครงการที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรโลกให้น้อยที่สุด เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลและความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ 

ขณะเดียวกัน สัปดาห์ที่ 8 ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบการปรับตัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต เป็นการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม เพื่อเตรียมตัวสร้างสมาร์ท ซิตี้ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันปัญหาการสร้างอาคาร โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปิดท้ายหลักสูตรสัปดาห์ที่ 9 ด้วยการเดินทางไปเรียนรู้จากสถานที่จริง Well-Being Experiences โดยผู้เรียนสามารถเลือกไปศึกษาสถานที่ใดก็ได้ 1 แห่ง ได้แก่ การเรียนรู้และลองลงพื้นที่สำรวจกับทีม Plants &  Biodiversity, การเรียนรู้การทำงานของสมอง กับทีม Happiness Science, เยี่ยมชมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนพัฒนาโดย RISC และเยี่ยมชมเรียนรู้กระบวนการทำงานโครงการ Well-being project Integrated ที่อยู่ในเครือของ MQDC ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจคือ โครงการ The Forestias ที่ออกแบบโครงสร้างอาคารต่างๆ ที่เอื้อต่อทุกคน และเป็นสังคมเมืองที่สร้างความสุขได้อย่างแท้จริง 

โครงการ The Forestias ของ MQDC

หลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program จะเริ่มเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครผู้มีความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุข หรือ New Army of Well-Being โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 และจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม (ฟรีแบบมีเงื่อนไข) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ [email protected] หรือ 063-902-9346  

ใครที่สนใจหลักสูตร Well-Being Design & Engineering Program  สามารถลงทะเบียนและอ่านเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่   https://forms.gle/5y2XHeCS6PE4dNEL8 

และสามารถดูวิดีโอแนะนำเพื่อศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในหลักสูตร ‘Well-Being Design & Engineering Program’ ของ RISC ได้ที่ https://youtu.be/cMDYkiZ3YCc