ทีม Global Minds คว้ารางวัล ITF 2021 Thailand เชลล์หนุนแข่งเวทีนานาชาติตอบโจทย์พลังงานปี 2050

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ปิดฉากสุดประทับใจหลังแข่งขันกันกว่า 6 เดือน ผู้ชนะได้แก่ ทีม Global Minds เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ด้านประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ก้าวต่อไปเป็นผู้นำออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ประเมินปี 2050 จะมีผู้คนร่วมอยู่อาศัย ทำงาน และใช้ชีวิตในเมืองหลักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ของประชากรโลก เร่งสร้างสรรค์ Solutions ด้านพลังงานเพื่อวันนี้และอนาคต 

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกเจนฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress ที่ผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยทักษะการนำเสนอแนวคิด ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมือง และจินตนาการที่จะสานต่อไปสู่อนาคตร่วมกัน ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของการแข่งขัน เชื่อมั่นว่าน้องๆ นักศึกษารวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาของเชลล์แห่งประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตของเราทุกคน 

โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้ว และผมขอแสดงความยินดีกับทีม Global Minds ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละและมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครทั้ง 62 ทีม คณะกรรมการจัดโครงการ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand กลุ่มพี่เลี้ยงจิตอาสา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ที่ให้เกียรติร่วมสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปิดโอกาสให้ทีมที่ชนะเลิศได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน Smart City อีกด้วย”

พันธกิจออกแบบเมืองแห่งอนาคต-พลังงานกับการใช้ชีวิต

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจกับน้องๆ จากทุกทีมที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ แสดงให้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ต่อพันธกิจการจิตนาการที่สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแห่งอนาคตได้ โลกอนาคตปี 2050 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องของทุกคน ในการสร้างทางออกในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืน จากการประเมินในกลุ่ม “Shell City Solutions” เราเห็นทิศทางสถานการณ์ข้างหน้าพบว่าเมืองหลักของโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งอุตสาหกรรม คมนาคม ขนส่ง เมืองเป็นศูนย์กลางชีวิตในทุกมิติ มีประชากรเคลื่อนย้ายมาพักอาศัยประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั่วโลกในปี 2050 

ดังนั้น ขอบคุณน้องๆ คนรุ่นใหม่ในโครงการ Imagine the Future ที่ร่วมกันทำให้ภาพอนาคตของเมืองต่างๆ ชัดเจนขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านพลังงานสำหรับวันนี้ถึงอนาคตไปด้วยกัน”

นักวิชาการยกย่องคนรุ่นใหม่กล้าคิดนอกกรอบ

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า การนำเสนอแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมในปีนี้น่าประทับใจมากมีความรู้ความเข้าใจในมิติที่รอบด้านและสร้างสรรค์ สะท้อนความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบ สร้างจินตนาการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายความเป็นเมืองแห่งอนาคตนอกเหนือจากพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคขั้่นพื้นฐานให้ทันสมัยเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงจริยธรรมไม่ให้เกิดการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือไม่สร้างข้อจำกัดให้กับความแตกต่าง คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คน ก็จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ทีมผู้ชนะนำเสนอโมเดล ‘ฮ่องกง’ บนมิติที่ท้าทาย

ด้านน้องๆ จากทีม Global Minds ผู้ชนะเลิศโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand โดยมีสมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย น.ส.นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จาก University of Oxford นายคณิน ตั้งชาติสิริ จาก University of Illinois at Urbana Champaign นายอยุช โคการ์ จาก University of British Columbia น.ส.ชนารดี ลีลาแม้นเทพ จาก Carnegie Mellon University และ น.ส.แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย จาก University of British Columbia ระบุว่า “การเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นโจทย์ที่ท้าทายเมืองแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังขององค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ลงนามพันธสัญญาแต่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นด้วย โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีม Global Minds ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ Shell Scenario สร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคต โดยนำ ฮ่องกง เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนความท้าทายมิติต่างๆ ส่วนของประเทศไทยเองก็สามารถนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกัน สุดท้ายพวกเราขอขอบคุณโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ทักษะนอกเหนือจากในมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาตัวเองและดูแลโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น” 

เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวที ITF ระดับภูมิภาค

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ผู้นำความเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้และอนาคต จัดการแข่งขันโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand สนับสนุนเยาวชนในการจำลองสถานการณ์อนาคตและสร้างโซลูชันส์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในปี 2050 ซึ่งในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้เข้าร่วม 62 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทีมเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ได้ผ่านโปรแกรม Boot camp ฝึกฝนทักษะการใช้ Shell Scenarios เรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์พลังงานในอนาคต “Sky 1.5” พร้อมความรู้จากวิทยากรชั้นนำโดยเฉพาะเรื่อง Smart City ล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีการนำเสนอผลงานจากทีมที่เข้ารอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand จากนั้นได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ปรากฏว่า ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ แบบจำลองสถานการณ์อนาคตของทีม Global Minds ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้วยแนวคิดการสร้างแบบจำลอง “ฮ่องกง เมืองแห่งอนาคต” โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไป


“พี่เลี้ยงจิตอาสา” กุญแจสำคัญเชื่อมโยงเจเนอเรชั่น

นางสาวณิชา ถิรทิตสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนจัดหา บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ “พี่แพร” พี่เลี้ยงจิตอาสา ทีม Global Minds กล่าวว่า “น้องๆ ทีม Global Minds เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง ทุกคนทุ่มเทเวลาหาข้อมูลเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันครั้งนี้ แม้น้องบางคนต้องเรียนด้วยหรือฝึกงานไปด้วย แต่ผลงานที่ปรากฏออกมาถือว่าดีมากและได้รางวัลชนะเลิศ เวลาที่น้องๆ นัดประชุมกันพี่เลี้ยงประจำทีมก็จะร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ้ามีช่องโหว่ตรงไหนพี่ๆ ก็จะช่วยเติมให้บ้าง ส่วนการมีโควิด-19 ทุกคนต้อง Work from Home แต่กลับไม่ได้ส่งผลกระทบ ตรงกันข้ามเราเห็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ที่หลากหลายกว่าเดิมด้วยซ้ำ ในฐานะพี่เลี้ยงของทีมนี้ แพรเป็นกำลังใจให้น้องๆ Global Minds ซึ่งต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ขอให้มีความมุ่งมั่นต่อไป ทำให้ดีที่สุด และขอให้ประสบความสำเร็จ”

นายจาวิกรณ์  ฉันทนะสุขศิลป์ ผู้ดูแลด้านโลจิสติกส์ในโรงงาน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ “พี่ปิง” พี่เลี้ยงจิตอาสา ทีม Global Minds กล่าวว่า “น้องๆ ทีม Global Minds มีความพร้อมและความลงตัวสูงมาก ทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การตีโจทย์ การมองอนาคต และการทำงานที่ละเอียด ซึ่งการศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ก็ถือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่ง เพราะสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภายนอก เช่นที่น้องๆ เลือกนำเสนอผลงานแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตของฮ่องกง ก็สามารถหาข้อมูลได้ใกล้ชิดกว่า รวมถึงเรื่องภาษาก็สำคัญเช่นกัน การแข่งขันครั้งนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้กับการทำงานและพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ผมคิดว่าน้องๆ เริ่มต้นได้ถูกทางแล้วและขอเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคฯ ต่อไป”  

เชื่อมั่นพลังของคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสู่พลังงานสะอาด-เมืองแห่งอนาคต

นางสาวลิน  จิตติวาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ “พี่ลิน” พี่เลี้ยงจิตอาสา ทีม Grand Mason ทีมรองชนะเลิศ ให้ความเห็นว่า “การเป็นพี่เลี้ยง ในปีนี้ ถือว่าได้รับแรงบันดาลใจจากน้องๆ เราเห็นความตั้งใจจริงและการสร้างผลงานออกมาได้ดีมากๆ ในทีมมีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน เพราะคนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยจึงประสบความสำเร็จ เราจะกระตุ้นให้น้องๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เชื่อมั่นว่าน้องทุกคนเป็นอนาคตของชาติ และจะช่วยสร้างอนาคตที่ดี เห็นได้จากการออกแบบเมืองแห่งอนาคต น้องจะไม่มองแต่เรื่องเทคโนโลยีแต่ยังคำนึงถึงชุมชนที่เขาใช้ชีวิต การกิน การอยู่อาศัยด้วย ITF เหมือนจุดเริ่มต้น การได้มองเห็นมุมมองใหม่ การได้ร่วมมือกันทำตามเป้าหมายและจินตนาการ อยากให้เก็บความรู้สึกดีๆ ความมุ่งมั่นในการทำงานที่สำคัญแบบนี้ไว้ ส่งต่อประสบการณ์กับเพื่อนๆ ส่วนตัวหวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับน้องๆ ITF รุ่นต่อๆ ไป”

นายอังกูร ชุณหกิจ ผู้จัดการเขต (ไทย/พม่า) น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือ – ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หรือ “พี่แปง” พี่เลี้ยงจิตอาสา ทีม Grand Mason กล่าวว่า “นับเป็นปีแรกที่ผมได้มาทำหน้าที่พี่เลี้ยงจิตอาสาของเชลล์ ส่วนตัวอยากแชร์ประสบการณ์ความรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ แต่สุดท้ายผมพบว่า เรากลับได้รับความรู้และมุมมองของคนรุ่นใหม่มากมายเช่นเดียวกัน ผมภูมิใจมากที่เห็นน้องๆ มีความสามารถ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ทีมน้องๆ ของผมเลือกเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในการจำลองสถานการณ์เมืองแห่งอนาคต ผมคิดว่าเป็นเพราะน้องๆ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองในประเทศของเราจริงๆ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทีมเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและคิดวางแผนเพื่อสังคมในอนาคต แม้การแข่งขันจะจบลงและทีม Grand Mason ได้รางวัลรองชนะเลิศก็ไม่เสียใจ พวกเราภูมิใจในสิ่งที่น้องๆ ทำและมั่นใจว่าทุกคนจะเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ หลังจากนี้เราจะคงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆ ในทีมและพี่เลี้ยงต่อไป” 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ