เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท งวดแรก 3.67 หมื่นคน เริ่ม 29 ธ.ค.

คนกลางคืน
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

เช็คเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สถานบันเทิง รายละ 5,000 บาท งวดแรกจ่าย 36,704 คน จากเป้าหมาย 121,431 คน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 ธ.ค.) กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40 ที่มีสัญชาติไทย ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 607.15 ล้านบาท

เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการ อาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 121,431 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10,762 ราย
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39-40 จำนวน 110,669 ราย

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานอิสระต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง

สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 สำหรับการโอนเงินในงวดที่ 1 จะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย มาตรา 39 จำนวน 953 ราย มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

เงื่อนไขคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับรายละเอียดผู้ประกันตนแต่ละมาตราที่จะได้รับเงินเยียวยา มีดังนี้

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 : สัญชาติไทย มีข้อมูลในระบบประกันสังคม โดยนายจ้างที่เป็นสถานประกอบการบันเทิง ผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ เป็นผู้ยื่นชื่อลูกจ้างขึ้นทะเบียนนับตั้งแต่เข้าทำงาน
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 : จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (เพราะการสมัครมาตรา 39 ไม่ได้ระบุอาชีพตอนสมัคร)
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่สมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคม หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมข้างต้น ยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ซึ่งไม่มีการระบุอาชีพตอนสมัคร

โดยจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

ม.40 ลดอัตราส่งเงินสมทบ 6 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.ยังเห็นชอบลดอัตราส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน
  • ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ จากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408 ล้านบาท