กมลา แฮร์ริส เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช ได้รับธรรมภาษิตสู่ความเจริญ

กมลา แฮร์ริส
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

รองประธานาธิบดีหญิง กมลา แฮร์ริส นอกจากมาประชุมเอเปค ซัมมิต แล้วยังมีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดราชบพิธ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ภาพ นางกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค 2022  แทนประธานาธิบดี โจ ไบเดน เข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษามหาเถระสมาคม ทำหน้าที่ล่าม 

เพจลงข้อความว่า ” วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นางกมลา ดี. แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เฝ้าถวายสักการะและประทานพระอนุญาตให้เข้าชมศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก เอเปค ๒๐๒๒

Advertisement
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสความว่า

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านรองประธานาธิบดี สละเวลาอันมีค่าในการเดินทางเข้าประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาเยี่ยมเยือนกันถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โอกาสนี้ อาตมภาพใคร่ขอสนองน้ำใจไมตรี ด้วยการต้อนรับท่าน

ไม่เพียงแต่ในนามส่วนตน หากแต่ยังขอแผ่ความปรารถนาดี ในนามคณะสงฆ์ไทย ทั้งที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และรวมถึงบรรดาที่ไปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝากไปถึงท่านประธานาธิบดี และมิตรชาวอเมริกันทุกคน

Advertisement
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

พระอุโบสถที่เราทั้งหลายนั่งอยู่นี้ มีพระพุทธปฏิมาประธานทรงพระนามว่าพระพุทธอังคีรสประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์เตือนใจให้ระลึกถึงมหาบุรุษ ผู้ทรงแสวงหา ค้นพบ และประกาศหนทางให้มนุษยชาติ ปราศจากภัยแห่งความวิวาทบาดหมางและเบียดเบียนกัน ทรงประกาศธรรมะอันบริสุทธิ์ เพื่อสรรค์สร้างอิสรภาพสำหรับสรรพชีวิต ให้สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานในจิตใจตน ยังผลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ยินดีในเสรีภาพแห่งกุศลธรรม นำไปสู่สันติภาพซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกัน

ยิ่งไปกว่านั้น ในพุทธบัลลังก์ของพระพุทธอังคีรส ยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงเป็นสักขีพยานแห่งสัมพันธไมตรีอันงดงามและยั่งยืน ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เช่น พระบรมอัฐิของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา นับแต่ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช และทรงเป็นราชสัมพันธมิตรกับท่านประธานาธิบดีวิลสัน ก่อให้เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทย นำไปสู่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในรัชกาลต่อมา ในสมัยของท่านประธานาธิบดีฮูเวอร์

Advertisement

กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ซึ่งพระบรมราชสรีรางคาร และพระราชสรีรางคารของทั้งสองพระองค์ก็บรรจุอยู่ ที่นี้

ประการสำคัญที่สุด พระบรมราชสรีรางคารของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นมหาราชของชาติไทย ซึ่งเสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา ก็บรรจุไว้ มงคลสถานแห่งนี้

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สัจจะแห่งอุดมการณ์ และเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่กล่าวมา อาจฉายจินตภาพให้หยั่งเห็นศิลาฤกษ์ รากฐาน และโครงสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างประชาชาติของเราทั้งสอง นับเป็นพลังแฝงที่บรรจุอยู่ภายใน ผูกผสานร้อยรัดไว้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานแห่งเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ และศาสนา ซึ่งถูกจัดวางไว้อย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงโดยบรรพชนของพวกเรา

เหตุฉะนี้ การมาเยือนของท่านรองประธานาธิบดี จึงเปรียบประหนึ่งว่าได้ช่วยประดับประดา เสริมส่งคุณค่าของสายสัมพันธ์ ซึ่งบรรพชนเสกสรรขึ้นไว้ ให้งามวิจิตรอลังการ อย่างยั่งยืนสืบไปสู่อนุชน

ท้ายที่สุดนี้ อาตมภาพขอชี้ชวนให้ท่านรองประธานาธิบดี ชมรูปสัญลักษณ์เหนือกรอบประตูพระอุโบสถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างไว้ มีธรรมภาษิตภาษาบาลี จารึกอยู่บนผืนแพรรองรับสัญลักษณ์นั้น แปลความได้ว่าความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ

อาตมภาพขออัญเชิญภาษิตนี้มากล่าวไว้เป็นของฝากแด่ท่าน สำหรับสร้างเสริมแรงบันดาลใจ ที่จะมุ่งเพิ่มพูนความสามัคคีของชาติเราทั้งสอง และของชาวโลก เป็นเครื่องอำนวยความรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนในหมู่ชาวโลกทั้งมวล สมเจตนารมณ์ของทุกท่านได้อย่างแท้จริง 

ขออนุโมทนาน้ำใจไมตรีของท่านอีกครั้งหนึ่ง กับทั้งขออำนวยพรให้ท่านรองประธานาธิบดีพร้อมคู่สมรส และคณะ จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังโดยชอบ ในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อความผาสุกสวัสดีของมหาชน และเพื่อจรรโลงสันติภาพให้บังเกิดปรากฏ ด้วยพลังแห่งมิตรภาพอันดีงาม ตลอดกาลนาน เทอญ

อ.ธงทอง จันทราศุ ร่วมอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับวัดราชบพิธ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และพระมหาเตชินท์ เป็นผู้นำชม / Tongthong Chandransu

รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กราบทูลสนองพระดำรัส ความสรุปว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเฝ้าถวายสักการะและชมศิลปกรรมของวัดราชบพิธในวันนี้ ขอแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมสร้างความสามัคคีและสันติสุขในโลกสืบไป

อนึ่ง การที่ตั้งใจมาเยือนวัดราชบพิธในวันนี้ ยังด้วยเหตุที่สนใจเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม เพราะเชื่อว่าในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ้าได้มีโอกาสศึกษาซึ่งกันและกันย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจกัน สามารถยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานของที่ระลึก แล้วมีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นำรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในพระอาราม”

……