เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด M-SMART INCOME ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ IPO วันนี้-12 ก.ย.

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด M-SMART INCOME ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้ในชนิดสะสมมูลค่าหรือชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันนี้-12 กันยายน 2560

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิด M-SMART INCOME ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ เพิ่มทางเลือกลงทุนได้ในชนิดสะสมมูลค่าหรือชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมโอกาสการลงทุนในกองทุน GAM Star Credit Opportunities และกองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage เสนอขายครั้งแรกวันนี้-12 กันยายน 2560

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม หรือ กองทุนเปิด M-SMART INCOME เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ กองทุนเปิด M-SMART INCOME สามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภุมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

               

ทั้งนี้เอ็มเอฟซีได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกชนิดหน่วยลงทุนคือ ชนิดสะสมมูลค่า (M-SMART INCOME-AC) ซึ่งผู้ถือหน่วยจะรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return) และชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (M-SMART INCOME-AR) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า กองทุนเปิด M-SMART INCOME จะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและ ได้รับ Morningstar rating 5 ดาว ตัวอย่างเช่น กองทุน GAM Star Credit Opportunities ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ไอร์แลนด์ ลงทุนในหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง ซึ่งออกโดยบริษัทหรือสถาบันที่มีคุณภาพดี กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage ซึ่งจดทะเบียนกองทุนที่ลักเซมเบิร์ก เน้นลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่รับรองโดยรัฐบาลสหรัฐ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากตราสารที่มีดอกเบี้ยรับสูง และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยกระจายลงทุนในผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพทั่วโลก

นอกจากนี้ M-SMART INCOME มีกลยุทธ์ลงทุนแบบยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยกองทุน GAM Star Credit Opportunities กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่รับดอกเบี้ยลอยตัว หรือกึ่งลอยตัว (ประมาณ 60% ของสินทรัพย์ลงทุน) และ กองทุน BNP Paribas Flexi I US Mortgage กระจายลงทุนในตราสารสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รับเฉพาะส่วนดอกเบี้ย

กองทุนเปิด M-SMART INCOME เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และกองทุนอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) หรือ มีการลงทุนในตราสาร non -investment grade / unrated

ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยหลังการเสนอขายครั้งแรกกองทุนจะเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี หรือผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองได้ทุกวันทำการ