บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานจ่ายปันผลกองต่างประเทศ หุ้นญี่ปุ่น-หุ้นผันผวนต่ำ-โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นที่ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น กองทุนหุ้นผันผวนต่ำทั่วโลก และกองทุนโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ พ ร้อมกันทั้ง 3 กองทุน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.6100 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.3000 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เหลือจ่ายงวดนี้ 0.3100 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 6 รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 2.3870 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 11 ต.ค.2556)

ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 13.39%, 1 ปี อยู่ที่ 24.48% (ข้อมูล ณ 20 ต.ค.2560) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนบริหารงานโดย Nomura Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในสกุลเงินเยน (JPY) มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และตราสารทุนที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei Stock Average) มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ

สมิทธ์ พนมยงค์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQ) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษา ยน – 30 กันยายน 2560 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2500 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 3 รวมจ่ายปันผล 0.5300 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 28 เม.ย. 2559) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (SCBGPROP) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.2500 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.1000 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เหลือจ่ายงวดนี้ 0.1500 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้น 0.2500 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 4 ต.ค. 2559)

               

ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (SCBLEQ)มี ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 11%, 1 ปี อยู่ที่ 11.38% (ข้อมูล ณ 20 ต.ค. 2560) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio : Share Class I บริหารโดย Alliance Bernstein L.P ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำตลอดจนบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด เน้นบริหารในรูปของความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวม โดยไม่อิงกับน้ำหนักการลงทุนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งจะช่วยให้กองทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงขาลงและสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตลาดในระยะยาวได้

ขณะที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ที่ 3.36 %, 1 ปี อยู่ที่ 3.17% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ( USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

นายสมิทธ์กล่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนโดดเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพในทุกภูมิภาค ผลประกอบการของภาคเอกชนที่แข็งแกร่ง รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นตามแนวโน้มของตลาดหุ้ นโลกซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นมีปัจจัยบวกสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวซึ่งเป็นผลดีกับภาคการส่งออกของประเทศ รวมถึงการบริโภคภายในประเทศของภาคเอกชนและภาคครัวเรือนที่เริ่มมีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดี ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด