ครม.อนุมัติเวนคืนมอเตอร์เวย์”บางใหญ่-กาญจนบุรี”เป็นกรณีเร่งด่วนเชื่อมการเดินทาง4จังหวัด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มกราคม 2561 มีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือน พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองปฏิญญาฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการผลักดันการดำเนินการตามแผนงานในระดับภูมิภาคของ ICAO และพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัยด้านการบินและประสิทธิภาพการบริการเดินอากาศของระบบการขนส่งทางอากาศยานใน 4 ด้าน ได้แก่ นิรภัยการบิน การบริการเดินอากาศ การสอบสวนอุบัติเหตุ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นทางหลวงพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยแนวเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี


3.อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.หนองนาคำ ต.หนอนขอนกว้าง ต.บ้านจั่น และ ต.บ้านโนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พ.ศ. …. เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และสร้างถนนเชื่อมต่อสาย ง8 กับสาย ก7 เชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคม แก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และเปิดพื้นที่การพัฒนาเมืองอุดรธานี โดยโครงการฯ มีแผนดำเนินการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562