‘คมนาคม’ เจรจา ‘จีน’ บรรลุผล พัฒนารถไฟเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประชุมร่วมอย่างเป็นทางการระหว่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเจรจาจนบรรลุผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรถไฟ ความเร็วสูง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย ใน 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยยืนยันถึงกำหนดการในการส่งแบบรายละเอียดเพื่อใช้ใน การก่อสร้าง โครงการในช่วงดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโยธาที่ฝ่ายรัฐบาลจีนจะ ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนด ดังนี้ แบบการก่อสร้างระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

1.1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว
1.2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ฝ่ายจีนจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม ฝ่ายไทยจะตรวจแบบ จัดทำ
ราคากลาง และจัดทำ TOR ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนพฤษภาคม 2561
1.3 ช่วงมวกเหล็ก-ลำตะคอง (อุโมงค์) จีนจะนำส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2561 และจัดทำ TOR ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนมิถุนายน 2561
1.4 ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-ลำตะคอง-โคราช ฝ่ายจีนจะส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนเมษายน หลังจากนั้นจะตรวจสอบแบบต่อไป
โดยคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการในการจัดทำราคากลางก่อนจะเริ่มการประกวดราคาใน เดือนกรกฎาคม 2561
1.5 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง- นวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรี-แก่งคอย-เชียงรายน้อย ซึ่งฝ่ายจีนจะส่งร่างแบบรายละอียดในเดือนมิถุนายน 2561 และฝ่ายไทยจะได้ตรวจสอบร่างแบบดังกล่าวซึ่งคาดว่าฝ่ายจีนจะได้ส่งแบบราย ละเอียดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 จัดทำราคากลางและเริ่มการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2561

2. โครงการระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย
ฝ่ายไทยจะได้ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2561
หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดในเดือน มิถุนายน และจะออกแบบรายละเอียดประมาณ 10 เดือน ก่อนดำเนินการประกวดราคาในราวไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ต่อไป3. การประสานงานเพื่อการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทย -สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค ฝ่ายจีนได้ตกลงที่จะเป็นผู้ดำเนินการเชิญผู้แทนระหว่างรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ มาเจรจาหารือกันในการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูงในช่วงจากหนองคายถึง กรุงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการดำเนินการก่อสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน ในระยะต่อไป ซึ่งจะทำให้การเดินรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงในระหว่างอนุ ภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมการในเรื่องการลดอุปสรรคในเรื่องการเดินทางของประชาชนของทั้ง 3 ประเทศ อันเกิดจากการตรวจคนเข้าเมือง และระบบการตรวจพิธีการด้านศุลกากรในลำดับต่อไป

4. การดำเนินงานในสัญญา 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรมทั้งสองฝ่ายจะหารือกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟแบบใช้หินโรยทางและไม่ใช่หินโรยทาง การสำรองข้อมูลและการจ่ายไฟฟ้า ฝ่ายจีนจะทำข้อมูลให้ฝ่ายไทยพิจารณา และพยายาม
ให้ได้ข้อสรุปสัญญา 2.3 ให้ได้ในเดือนมีนาคม 2561

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงว่าจะถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 3 ด้านหลัก คือ

หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรไทยด้านเทคโนโลยีการออกแบบรถไฟความเร็วสูงโดยฝ่าย จีนจะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและรายละเอียดการฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงให้ฝ่ายไทยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ใน 12 หัวข้อหลักก่อนเป็นลำดับแรกภายใต้สัญญา 2.1 โดยการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นรวมถึง การออกแบบระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือขบวนรถซึ่งจะเป็นการดำเนินการภายใต้ สัญญา 2.3 ต่อไป

ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดตั้งองค์กรและส่วนที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายจีนยินที่จะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้มาร่วมช่วยไทยในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมขีดความ สามารถการทดสอบการก่อสร้าง การติดตั้ง การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงของโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทย โดยข้อมูล เอกสาร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจะรวมถึงหลักสูตรการซ่อมบำรุง รายการของสมรรถนะการทดสอบและการบริการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม (26 รายการอุปกรณ์) ซึ่งฝ่ายจีนได้ยืนยันที่จะส่งหัวหน้า เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรถไฟมาประเทศไทยเพื่อร่วมกันพิจารณาและส่ง มอบมาตรฐานที่จำเป็นต่อการลดการพึ่งพา และดำเนินการได้ด้วยตนเอง ด้านการซ่อมบำรุงในอนาคตให้แก่ฝ่ายไทยโดยเร็ว และจะหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ฝ่ายจีนยินดีที่จะสนับสนุนฝ่ายไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ระบบรางในประเทศไทยในอนาคตให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาตกลงร่วมกันที่จะให้มีกลไกในการติดตามการดำเนินงานตาม ข้อตกลงและจะประสานงานอย่างใกล้ชิดตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ระหว่างกัน เพื่อให้การก่อสร้างโครงการฯเป็นไปด้วยความราบรื่นตามกำหนดต่อไป

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ