ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ติว Ecosystem Leadership สร้างสังคมการเรียนรู้ในองค์กร

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้บุคลากรที่มีศักยภาพคือกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ติวเข้มหลักสูตรบ่มเพาะภาวะผู้นำทุกระดับในองค์กร เร่งสร้าง Ecosystem Leadership เปิดโลกการเรียนรู้ เสริมทักษะการบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”

เปิดเผยว่า บริษัทเป็นองค์กรที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับการเติบโตดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จึงให้ความสำคัญมากต่อการพัฒนาทักษะผู้นำและบุคลากรภายในองค์กร

ด้วยการสร้างเวิร์กช็อปเพื่อปรับวิธีคิดใหม่ ให้สามารถสร้างโมเดลการทำงานที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยเพิ่มผลลัพธ์การทำงานในแบบที่จับต้องได้

Advertisement

Lalin Ecosystem Leadership1

โดยนำแนวคิดสร้างบุคลากรในแบบ Ecosystem Leadership ผ่าน Lalin Academy มาใช้เป็นแนวทางการทำงานภายในองค์กร

เพื่อให้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของแต่ละแผนก สร้างโอกาสในการเกิดนวัตกรรมทางความคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด
“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต่างจากในอดีตมาก เพราะต้องมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่าน (Transformation) และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกด้าน ภายใต้เงื่อนเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น”

ดังนั้นการมุ่งสร้างคนทำงานคุณภาพและส่งเสริมสู่ผู้นำสามารถบริหารจัดการงานได้ครบทั้ง Ecosystem จึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสูงสุดที่ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร

ทั้งนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกปี นอกจากแผนพัฒนาด้านศักยภาพงานหรือ Hard Skills อาทิ หลักสูตรการวิเคราะห์ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, หลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานตามสายงาน

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานบริการ หลักสูตรเสริมทักษะด้านการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น

Advertisement

โดยในไตรมาส 1/66 ได้เริ่มฉายภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่พนักงาน และโครงการอบรมหลักสูตร LALIN Smart Engineer แล้ว

Lalin Ecosystem Leadership2

บริษัทมีการฝึกอบรมด้าน Service Mind ให้แก่พนักงานใหม่ ให้เข้าใจถึง DNA ขององค์กร เพื่อยกระดับทักษะหรือ Soft Skills ให้เกิดการคิดบวกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วย

“การทำงานในยุคปัจจุบัน ต้องอาศัยทั้ง Hard Skills และ Soft Skills เปรียบได้กับการนำสมองและหัวใจ มาใช้ในการทำงานควบคู่กันไป เพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แผนพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพราะการที่พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ จะยิ่งทำให้องค์กรมีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

Advertisement

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) เพราะทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้การทำงานสำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ง่ายขึ้น สามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

การปรับตัว (Adaptability) การพัฒนาทักษะการปรับตัวของพนักงานให้เท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นอีกปัจจัยที่จะนำพาองค์กรฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อย่างดี

และสุดท้ายคือ การบริหารเวลา (Time Management) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ให้บุคลากรสร้างสมดุลได้ทั้งโลกการทำงานและโลกส่วนตัว เพิ่ม Energy ในการทำงาน พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับ Lalin DNA