ขนส่งยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย ผุด TAXI OK และ TAXI VIP เปิดบริการเต็มรูปแบบปลายปีนี้

ขนส่งยกระดับมาตรฐานแท็กซี่ไทย ผุด TAXI OK และ TAXI VIP เพิ่มทางเลือกใหม่ เปิดบริการเต็มรูปแบบปลายปีนี้

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อการยกระดับการให้บริการของรถแท็กซี่ไทยสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

นายพิชิตกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่สาธารณะทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยมีนโยบายให้เร่งปรับปรุงและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระบบรถแท็กซี่

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้ดำเนินโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับรถอีกทางหนึ่ง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเดินรถแท็กซี่ โดยกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS Tracking ระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับขี่ สามารถส่งระยะทาง เวลา พิกัดรถ เส้นทางการเดินรถ ความเร็วรถ ระบบตรวจสอบความผิดปกติของค่าโดยสาร มีกล้องถ่ายภาพในรถแบบ Snap Shot และปุ่มฉุกเฉินที่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่

ซึ่ง ขบ.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตามที่ ขบ. กำหนด เข้ามาช่วยบริหารจัดการแท็กซี่ มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเหตุต่าง ๆ รวมถึงส่งข้อมูลการเดินทางไปยังศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของ ขบ. (DLT TAXI CENTER) เพื่อควบคุมและกำกับดูแลศูนย์ให้บริการรถแท็กซี่ของผู้ประกอบการเอกชนต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่ ขบ. กำหนด

นอกจากนี้ ขบ. มีระบบเรียกบริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK บนสมาร์ทโฟน ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในสังกัดทุกคันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากการให้บริการ TAXI OK แล้ว ขบ. ได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการ TAXI VIP รถแท็กซี่แบบพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการใช้รถที่มีสมรรถนะสูง และเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่สะดวกสบายมากกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป


สำหรับรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP จะเริ่มให้บริการภายหลังกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน โดยรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนไว้ก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในภาคสมัครใจ ซึ่งค่าบริการของ TAXI OK จะใช้อัตราเดิม ส่วนค่าบริการของ TAXI VIP จะใช้อัตราตามที่ ขบ. กำหนด คาดว่าจะสามารถให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2560