KPNLสยบข่าวลือ แจงดีลขายกิจการให้ไรมอนแลนด์ผู้ถือหุ้นโหวต 92% ถูกกม.ทุกประการ

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกลุ่มเคพีเอ็น เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และ website เมื่อวานนี้ (11 ตุลาคม 2561) ว่า นายณพ ณรงค์เดช ผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (KPNL) จำนวน 1 (หนึ่ง) หุ้น ได้ยื่นฟ้อง KPNL ในข้อหาละเมิด  พร้อมขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ KPNL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และขอศาลมีคำสั่งระงับ ไม่ให้ KPNL นำมติที่ประชุมดังกล่าวไปใช้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท KPNL นั้น

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ติดตามข่าวสารในเรื่องดังกล่าวได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  KPNL จึงขอแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่า การขายทรัพย์สินของ KPNL ให้กับบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) มีมูลค่าประมาณ 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ไม่ใช่ 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) ตามที่นายณพ ณรงค์เดช กล่าวอ้าง  โดย KPNL ได้มีหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์ “ไทยซีพีดี” ฉบับวันที่ 27 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการแจ้งเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ตามที่กฎหมายกำหนด  โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และนายณพ ณรงค์เดช ได้มอบฉันทะให้นายภคพันธ์ ภัทรนันทกานต์ เข้าร่วมประชุมแทน และผู้รับมอบฉันทะของนายณพ ณรงค์เดช ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมอีกด้วยว่า  ได้ศึกษาข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวมาแล้วก่อนเข้าประชุม  ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

นอกจากนี้ KPNL ยังได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยมีรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนชัดเจน อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลการซื้อขายทรัพย์สินของ KPNL ดังกล่าวได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พร้อมกันนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุมได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือถือหุ้นน้อย หรือถือเพียง 1 หุ้นก็ตาม ก่อนที่จะให้ลงมติในแต่ละวาระ

จากข้อเท็จจริงที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น KPNL จึงเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจโดยทั่วกัน และขอเน้นย้ำว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น KPNL ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561” เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งในแง่รูปแบบ และวิธีการ  และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RML ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ก็ได้มีมติอนุมัติให้ RML ซื้อทรัพย์สินของ KPNL ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงถึง 92.6173 % เป็นที่เรียบร้อย

+++

Previous articleจับตาตลาดอาหารเพื่อผู้สูงอายุ ?
Next articleดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 โดย พิมพ์พรร