คมนาคมผุด “MOT Zero Tolerance” ไม่ยอม-ไม่ทน-ไม่เฉย รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ กระทรวงคมนาคม

นายอาคมกล่าวนำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า “กระทรวงคมนาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดำรงรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา และมีความไว้วางใจตลอดไป”

นายอาคมกล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

Advertisement

รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม

พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย จัดขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการต่อต้านทุจริต การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม