“กรมเจ้าท่า” สุ่มตรวจควันดำเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาพบค่าปกติ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ สุ่มตรวจควันดำ เรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม ร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดี ของประชาชน” บริเวณท่าเรือสาทร

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้น กรมได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสนับสนุนการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการเรือ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ หัวฉีด บำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ เพื่อลดการปล่อยควันดำ

และได้สั่งการให้สำนักมาตรฐานเรือ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรมให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการเรือในการปรับปรุง และการแก้ไขปัญหามลพิษ จากท่อไอเสีย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องยนต์เรือ ซึ่งต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขอความร่วมให้เปลี่ยนใช้น้ำมัน B 20 เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5

สำหรับการตรวจวัดค่าควันดำเรือในวันนี้ กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ พร้อมเครื่องมือในการช่วยตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานค่าควันดำจะต้องไม่เกิน 25% จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ทำการสุ่มตรวจเรือด่วนเจ้าพระยาหมายเลข 184

โดยทำการวัดค่าควันดำจำนวน 2 ครั้ง ผลการวัดครั้งแรกอยู่ที่ 24.61% ครั้งที่ 2 อยู่ที่ 19.71% เรือด่วนเจ้าพระยาธงส้มหมายเลข 179 ครั้งแรกค่าวัดอยู่ที่ 14.2% ครั้งที่ 2 10.5% และเรือทัวร์ (เรือให้บริการนักท่องเที่ยว) ผลค่าวัดครั้งแรก 6.43% ครั้งที่ 2 ได้ 4.45% โดยเรือโดยสารสาธารณะทั้ง 3 ลำ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน กรมจะดำเนินการตรวจวัดควันดำเรือ หากพบเรือมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 25 % เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบ คพ.3 (ห้ามใช้ชั่วคราว) และให้แก้ไขภายใน 30 วัน หลังจากเจ้าของเรือทำการแก้ไขแล้ว พบว่าค่าควันดำยังคงเกินมาตรฐาน เจ้าพนักงานตรวจเรือจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข พร้อมเก็บข้อมูลไว้ในระบบเพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะดำเนินการตรวจเรือโดยสารอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม อีกทั้ง เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม ร่วมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพที่ดี ของประชาชน”

Previous articleทีวีเขย่าผังรับศึกเลือกตั้ง “ช่อง3-7-อสมท”แย่งเรตติ้ง
Next articleปั้นแพลตฟอร์ม”TAGTHAI” สู้ยักษ์OTAกินรวบเที่ยวไทย