“อาคม” ตรวจความก้าวหน้าถนนเชื่อม “หนองเอี่ยน-สตึงบท” รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาย อ.อรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา (หนองเอี่ยน – สตึงบท)
 
พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี พันเอกชาตรี สีผึ้ง ผู้บังคับหน่วยงานฯ ผู้แทนกรมทางหลวง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 
นายอาคม กล่าวว่า ปัจจุบันการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (บริเวณตลาดโรงเกลือ) เติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้จุดผ่านแดนเกิดความหนาแน่นและไม่มีความสะดวก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังเกิดการติดขัดของการจราจรบริเวณด่านพรมแดนจากรถขนส่งสินค้า และนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ
 
ดังนั้นประเทศไทยและกัมพูชาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรดําเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า” ออกจากกันเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก และของพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนบริเวณ บ.หนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งตรงกับบริเวณ บ.สตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
 
เพื่อสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ในการรองรับการส่งออกและการนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนด่านคลองลึกเป็นด่านสําหรับนักท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่
 
จึงมีความจําเป็นต้องมีการออกแบบปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงเดิม หรือออกแบบทางหลวงแนวใหม่ พร้อมทั้งดําเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และกลุ่มผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายทางรองรับการค้าระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาย อ.อรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา(หนองเอี่ยน – สตึงบท) จ.สระแก้ว มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 33 กม.282+000 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทางด้านใต้ตัดผ่านทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ, ทางหลวงหมายเลข 3067 มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับทางหลวงชนบท สก.4001 ทางหลวงหมายเลข 3367 ทางหลวงหมายเลข 3366 และทางหลวงหมายเลข 3511 (ถนนศรีเพ็ญ) ตามลําดับ และไปบรรจบกับห้วยพรมโหด ณ จุดผ่านแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่ บ.หนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับพื้นที่ บ.สตึงบท ต.ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา รวมระยะทาง 29.925 กิโลเมตร งบประมาณ 4,190 ล้านบาท
 
ลักษณะโครงการฯ ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและไหล่ทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรในแต่ละทิศทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 เมตร ความยาวงานก่อสร้างทางรวม 30 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สะพานข้ามพรมแดนเป็นคอนกรีตอัดแรง แบ่งช่วงสะพานออกเป็น 16 ช่วง ความยาวรวม 620.00 เมตร
 
แบ่งเป็นสะพานฝั่งไทย ยาว 405 เมตร (ความยาวช่วงสะพานข้ามห้วยพรมโหด ยาว 60.00 เมตร ไม่มีตอม่อในน้ำ)และสะพานฝั่งกัมพูชา ยาว 215 เมตร สะพาน กว้าง 17.00 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรในแต่ละทิศทาง กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ทางเท้า กว้างข้างละ
1.20 เมตร มีช่องลอดเหนือระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน
 
 
เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 33 – สะพานข้ามห้วยพรมโหด ช่วยอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ลดระยะเวลาในการเดินทางและบรรเทาความแออัดของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึก (โรงเกลือ)
 
รวมทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การลงทุนบริเวณชายแดน รองรับการส่งออกและนําเข้าสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางการร่วมมือทางเศรษฐกิจ (AEC)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ