“ไพรินทร์” พา 2 กรมคมนาคมประเดิมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท. จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม บรรยายแนวทางการบริหารการศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ แก่คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมเจ้าท่า และกรมท่าอากาศยาน และเยี่ยมชมการจัการเรียนการสอนของสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โดยมีนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพิชัย แสงไฟ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า บุคลากรกรมท่าอากาศยาน และกรมเจ้าท่าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางสำหรับประยุกต์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของกรมท่าอากาศยาน

สำหรับสถาบันวิทยสิริเมธี ( Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ เป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558

โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) ตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) จำนวน 4 สำนักวิชา ได้แก่

Advertisement
  1. สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน (School of Energy Science and Engineering: ESE)

2) สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (School of Molecular Science and Engineering: MSE)

3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (School of Biomolecular Science and Engineering: BSE)

4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (School of Information Science and Technology: IST)

โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research Center : FRC) ที่เป็นกลไกลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย

สำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Advertisement

โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของโรงเรียนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน และบุคคลทั่วไป นักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมชั้นนำของประเทศในอนาคต

โดยสามารถทำงานร่วม และแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง และมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อกลุ่ม ปตท.ได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” หมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558

Advertisement