ครม.เคาะ “สราวุธ ทรงศิวิไล” ผอ.สนข.นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมรางคนแรกของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายก​รัฐมนตรี​เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ​เห็นชอบแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางราง มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับประวัติว่าที่อธิบดีคนใหม่ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มงานในกรมทางหลวงตั้งแต่ปี 2529 เติบโตจนรั้งตำแหน่งรองอธิบดีกรมในปี 2556 จากนั้นถูกโยกมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงในปี 2560 จนเมื่อวันที่ 21 ส.ค.2561 ถูกย้ายเป็น ผอ.สนข.แทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ที่ขึ้นแท่นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคม และในที่สุด ครม.มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกในที่สุด