ดีเดย์ มิ.ย.! บขส.เปิดเดินรถ 3 เส้นทางใหม่สู่ภาคอีสาน

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส.ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ประกอบด้วย

1.เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลฯ – ตระการพืชผล ระยะทาง 694 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถวีไอพี เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.00 น. เที่ยวกลับออกจากตระการพืชผล เวลา 19.00 น. อัตราค่าโดยสาร 804 บาท

2.เส้นทางกรุงเทพฯ – กันทรลักษ์ – กุดเสลา – ทุ่งศรีอุดม – น้ำขุ่น – น้ำยืน ระยะทาง 639 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. เที่ยวกลับออกจากน้ำยืน เวลา 17.00 น. อัตราค่าโดยสาร 477 บาท


3.เส้นทางกรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ยโสธร – เลิงนกทา ระยะทาง 591 กิโลเมตร ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เที่ยวไปออกจากกรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. เที่ยวกลับออกจากเลิงนกทา เวลา 08.30 น. อัตรค่าโดยสาร 443 บาท