โค้งสุดท้าย! “คมนาคม” ปิดหีบงบ’62 ยังไม่ทะลุเป้า 2 แสนล้าน ได้แค่ 59.30%

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยกระทรวงฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 205,005.46 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 121,563.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.30 แบ่งเป็น

ส่วนราชการได้รับงบประมาณ จำนวน 179,598.65 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 102,122.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.86 คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 140,780.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.39

– หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับงบประมาณ จำนวน 25,406.81 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 19,441.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.52 คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จะสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 22,956.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.35

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้เสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการเพิ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณที่สำคัญ เช่น การประชุมร่วม 4 หน่วยงาน (กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อประมาณการรายได้ นโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ

รวมทั้งปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณหลังจากคณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณทบทวน/เพิ่มเติม/ยืนยันคำของบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสำนักงบประมาณจะได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

คาดว่าจะสามารถนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระที่ 1 ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2562 และพิจารณาวาระที่ 2 – 3 ประมาณต้นเดือนมกราคม 2563 รวมทั้งเสนอวุฒิสภาพิจารณาประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 คาดว่าจะสามารถนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ