มหาดไทยเดดไลน์โรงแรมเถื่อน ดีเดย์9ก.ย.62เข้าระบบ-เพิ่มทางหนีไฟ

แฟ้มภาพ

แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกว่า 50 จังหวัด รวมถึงผู้ที่นำอาคาร หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมาให้บริการเป็นที่พัก โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นแห่ง

ล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 ภายใน 9 ก.ย.นี้

โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ใช้อาคารผิดประเภท ก่อนวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ให้รีบแจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการฝ่าฝืนกฎหมายต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522

และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตร.ม. ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 2 เครื่อง พร้อมยื่นเอกสารประกอบการตรวจสอบ ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร หรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร รวมถึงแบบแปลน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือสถานที่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรรพากร รวมถึงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ประปา การออกทะเบียนราษฎร

และเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรมแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อน 12 มิ.ย. 2562

Advertisment

หลังจากนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจสอบการปรับปรุงอาคาร ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบจะส่งข้อูลแจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทั้งยังได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา สำหรับความผิดตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 

คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่ ปล่อยผีโรงแรมเถื่อน 2 หมื่นแห่ง ต้อนเข้าระบบจ่ายภาษีท้องถิ่น