คืบหน้า “ระบบตั๋วร่วม” เร่ง รฟม.สร้างมาตรฐานบัตรแมงมุมให้ชัดเจน 1 เดือน

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 26 – 2/2562 มี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและติดตามแนวทางบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 1.การดำเนินงานจัดทำแผนแก้ปัญหาการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยกรมทางหลวงได้ศึกษา ออกแบบ และสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและกฎหมาย สำหรับการปรับเปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไปสู่รูปแบบ Multi – Lane Free – Flow (MLFF) เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในระบบดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีมาตรการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อาทิ การจัดระเบียบการจราจรหน้าด่านฯ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเงินพอดี ผ่านตลอด ไม่จอดนาน นอกจากนี้ มีแผนการปรับปรุงช่องทางทั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ และการปรับเปลี่ยนเป็นระบบ Switching Mode เพื่อช่วยระบายการจราจรหน้าด่านฯ

2.แนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท โดยกรมทางหลวงได้เสนอขอปรับปรุงพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 โดยยกร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ….. ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับอนาคต

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้ระบุเกี่ยวกับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว หากสามารถดำเนินการได้ กรมทางหลวงจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลางต่อไป

ส่วน กทพ.ปัจจุบันได้ดำเนินการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราตามประกาศกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน


3.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ขอรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและจัดทำมาตรฐานกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย (National ETCS Standard)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETCS) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ETCS จัดทำมาตรฐานกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย และจัดทำแผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดการดำเนินงานบัตรแมงมุมภายใต้มาตรฐานของ รฟม.ให้มีความชัดเจนภายใน 1 เดือน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ