ยังสูง! กรมทางหลวงชนบทเผยสถานการณ์น้ำท่วมถนนยโสธร

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร บริเวณที่น้ำกัดเซาะคอสะพานบนสายทางหลวงชนบท ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ.คำเตย อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

โดยรองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและการเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด (ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, มุกดาหาร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 64 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 52 สายทาง ดังนี้

จังหวัดร้อยเอ็ด
รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
รอ.4035 แยก ทล. 2044 – บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี
รอ.2027 แยก ทล. 23 – บ้านโนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)
รอ.3033 แยก ทล. 214 – บ้านโนนสว่าง อ.เมือง
รอ.2051 แยก ทล.23- บ้านหนองเทา อ.เสลภูมิ
รอ.4011 แยก ทล. 2259- บ้านคำแดง อ.เสลภูมิ (ผ่านได้)
รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
รอ.4065 แยกทล. 2044 – บ้านชูชาติ อ.ธวัชบุรี,ทุ่งเขาหลวง,อาจสามารถ (ผ่านได้)
รอ.4042 แยก ทล. 2043 – บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ
รอ.3013 แยก ทล. 202 – บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ
รอ.5047 แยก ทช. รอ.3013 – บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ
รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร
รอ.2010 แยก ทล. 23 – บ้านธวัชดินแดง อ.ทุ่งเขาหลวง,ธวัชบุรี (ผ่านได้)

Advertisment

รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 – บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
รอ.4053 แยก ทล. 2044 – พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)
รอ.4046 แยก ทล. 2043 – บ้านท่าลาด อ.พนมไพร

จังหวัดมหาสารคาม
มค.2005 แยก ทล.23 – บ.ลาด อ.เมือง (ผ่านได้)

จังหวัดอุบลราชธานี
อบ.3024 แยก ทล. 212 – บ้านกุงชัย อ.ม่วงสามสิบ,ลืออำนาจ
อบ.4026 แยก ทล. 2050 – บ้านโอด – บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
อบ.2117 แยก ทล. 23 – บ้านโนนรัง – บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
อบ.4012 แยก ทล. 2050 – บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2045 แยก ทล. 23 – บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2044 แยก ทล. 23 – บ้านไทย อ.เขื่องใน
อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 – บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
อบ.4056 แยก ทล.2050 – บ้านโหมน อ.ตระการพืชผล
อบ.2013 แยก ทล. 24 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
อบ.4031 แยก ทล. 2182 – บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม
อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4038 แยก ทล. 2173 – บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4046 แยก ทล. 2171 – บ้านโพนดวน อ.เดชอุดม (ผ่านได้)
อบ.4063 แยก ทล. 2171 – บ้านกุดเรือ อ.เดชอุดม
อบ.4068 แยก ทล. 2182 – บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
อบ.5071 แยกทางหลวงชนบท อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม (ผ่านได้)
อบ.3039 แยก ทล. 217 – บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.3050 แยก ทล. 217 – บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
อบ.4005 แยก ทล. 2050 – บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร
ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)
อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง – วารินชำราบ
อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย
อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์

Advertisment

จังหวัดอำนาจเจริญ
อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ – บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว
อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อ.เมือง (ผ่านได้)
อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ
อจ.3017 แยก ทล. 212 – บ้านน้ำคำ อ.เสนางคนิคม,
อจ.4003 แยก ทล. 2210 – บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,
ม่วงสามสิบ
อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน – บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก
อจ.4004 แยก ทล. 2134 – บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา
อจ.4005 แยก ทล. 2034 – บ้านนางาม อ.ชานุมาน

จังหวัดยโสธร
ยส.2002 แยก ทล. 23 – บ้านนิคม อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.2005 แยก ทล. 23 – บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.3012 แยก ทล. 202 – บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล
ยส.2007 แยก ทล. 23 – บ้านหนองคู อ.คำเขื่อนแก้ว, เมือง
ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง
ยส.3035 แยก ทล. 2351 – บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
ยส.4014 แยก ทล. 2083 – บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย,
ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) – บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว,
ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

จังหวัดมุกดาหาร
สะพานนาจานร่วมใจ (มห.007) สะพานชุมชนนาจานร่วมใจ อ.เมือง

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อกรณีถนน/คอ สะพานขาด ให้เตรียมสะพานเบลีย์และวัสดุสำหรับเชื่อมเส้นทางให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว